Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi BAF0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders BAF1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 4
İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. İşletme Bilimi konusunda temel kavramlar ve temel konular üzerinde durarak, öğrencilerde bu alana yönelik teorik altyapı oluşturmak.
Zorunlu Ders BAF1003 GENEL İKTİSAT I 3 0 4
İktisat biliminin temellerinin verilmesi, İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi hedeflenmektedir. İlk Dönem Mikro İktisada giriş çerçevesinde arz-talap kanunu marjinal fayda kanunu, Tüketici davranışları, tam ve eksik rekebet piyasalarında firma dengesi ile bunların karşılaştırılması yapılacaktır.
Zorunlu Ders BAF1005 MUHASEBE I 3 0 4
İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yönetcilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak önce öğrenciye muhasebenin mantığı ve temel kuralları verilecektir. Dersin sonunda öğrencinin her hangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilmesi hedeflenmektedir. Bu ders Genel Muhasebe II dersi ile bir bütünlük içindedir. Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BAF1007 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ I 3 0 4
Dersin amacı, öğrencilere temel matematik bilgilerinin öğretilmesi ile analitik ve sistematik düşünme becerisinin kazandırılması, işletme ve ekonomi alanlarına yönelik problemlerde matematiksel araçların kullanımının öğretilmesidir. Sayılar, küme kavramı, özdeşikler ve denklemler, fonksiyonlar, fonksiyonların iktisadi uygulamaları, limit ve süreklilik, türev.
Zorunlu Ders BAF1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 4
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılacakları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders, öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır. Hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikteki kavramlar verildikten sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmaktadır.Ardından hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk dalları) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders BAF1002 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR 3 0 4
Zorunlu Ders BAF1004 GENEL İKTİSAT II 3 0 5
Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı. Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri, tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması, para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması.
Zorunlu Ders BAF1006 MUHASEBE II 3 0 5
Genel Muhasebe I dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve temel muhasebe kavram-politikaları doğrultusunda muhasebe teorisi ve uygulaması ile ilgili temel bilgiler vermektir. Bu temel amaç doğrultusunda ileriki dönemlerde verilecek muhasebe dersleri için alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir. Derste, muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler (kesinleşen Türkiye Finansal Raporlama Standartları-TFRS veya vergi mevzuatındaki değişiklikler gibi) doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak sözkonusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönemsonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.
Zorunlu Ders BAF1008 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ II 3 0 5
Dersin amacı, öğrencilere temel matematik bilgilerinin öğretilmesi ile analitik ve sistematik düşünme becerisinin kazandırılması, işletme ve ekonomi alanlarına yönelik problemlerde matematiksel araçların nasıl kullanılacağının öğretilmesidir. Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türev, belirsiz integral, belirli integral ve alan hesaplamaları, matris ve determinantlar, doğrusal denklem sistemleri.
Zorunlu Ders BAF1010 BANKACILIĞA GİRİŞ 3 0 4
Dersin amacı, temel bankacılık bilgilerini, bankacılık hizmet ve ürünlerinin,bankacılık ile ilgili temel kavramların öğrencilerin tarafından öğrenilerek sektörde istihdam edilmelerini sağlamaktır. Bankaların işlevleri,türleri ve kısa tarihçesinden başlayarak, bankacılık sektörünün ekonomi içindeki yeri ve öneminden hareketle;temel bankacılık bilgileri, bankacılık hizmet ve ürünleri(çek,senet,havale,EFT,şube dışı bankacılık),mevduat hesapları; türleri, açılışı için şartları, zamanaşımı gibi temel konularda detaylı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAF2001 FİNANSAL YÖNETİM I 3 0 5
Bu dersin amacı, finansal yönetim konusunda bilgi sahibi yaparak, finansal sistemin yapısını ve işleyişini öğretmektir. Bu bağlamda işletmelerin nerelerden ve nasıl kaynak bulacaklarının tespiti dersin amacına girmektedir. Finansal yönetime giriş Finans yöneticisinin amaçları Finansal tablolar ve finansal planlama Finansal analiz ve Finansal planlama Paranın zaman değeri, Faiz ve anüite hesapları Tahvil değerleme Hisse senedi değerleme Güncel ekonomik sorunların işletme finansı dersinde öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması.
Zorunlu Ders BAF2003 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 3 0 5
Zorunlu Ders BAF2005 MİKRO İKTİSAT 3 0 5
Öğrencilere ekonominin prensiplerini öğretmek, hane halkları,firmalar gibi ekonominin aktörlerinin sahip oldukları kaynakları verimli bir biçimde nasıl yönetecekleri/dağıtacakları hakkında temel bir anlayış sağlamaktır. Kıtlık, fırsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kâr ve marjinal analiz gibi temel ekonomi kavramları
Zorunlu Ders BAF2007 İSTATİSTİK I 3 0 5
Bu ders öğrencilerin sayısal verilerle düşünmesine ve sayıların arkasında yatanları anlayarak yorumlamasına yardımcı olmayı, öğrencinin gerekli olduğu durumda uygun veri çözümleme yöntemini seçerek kullanabilme becerisini geliştirmeyi amaçlar. Tanımlayıcı istatistikleri öğrenme ve yorumlayabilmeyi öğretmeyi amaçlar.
Zorunlu Ders BAF2009 TİCARET HUKUKU 3 0 5
Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Türk Ticaret Kanunu'n sistemine uygun olarak ticari işletme, şirketler ve kıymetli evraklara ilişkin konular esas alınacaktır.
Zorunlu Ders BAF2011 BANKACILIK İLKELERİ VE YÖNETİMİ 3 0 5
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAF2002 FİNANSAL YÖNETİM II 3 0 5
Bu dersin amacı öğrencileri Finansal yönetim konusunda bilgi sahibi yaparak, finansal sistemin yapısını ve işleyişini öğretmektir. Bu bağlamda işletmelerin buldukları kaynakları nasıl değerlendirdikleri hangi alanlarda ve hangi vadeler ile bağladıkları dersin amacı konusuna girmektedir. Finansal yönetime giriş Temel finansal problemlerin tartışılması. Faiz kavramı ve Anüite Sermaye bütçelemesi Risk ve getiri kavramı Sermaye maliyetin hesaplanması Optimal sermaye yapısı kararları İşletmenin karpayı dağıtım politikasının belirlenmesi, İşletme sermayesi yönetimi Güncel ekonomik sorunların finansal yönetim dersinde öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması.
Zorunlu Ders BAF2004 MALİYET MUHASEBESİ 3 0 5
Zorunlu Ders BAF2006 MAKRO İKTİSAT 3 0 5
Bu dersin amacı öğrencileri, özellikle milli gelir seviyesini, fiyatları ve istihdamı belirleyen faktörleri ön plana çıkararak, makroekonomik kavramlar, teoriler, modeller ve politikalar ile tanıştırmaktır.
Zorunlu Ders BAF2008 İSTATİSTİK II 3 0 5
BU ders öğrencilerin sayısal verilerle düşünmesine ve sayıların arkasında yatanları anlayarak yorumlamasına yardımcı olmayı, öğrencinin gerekli olduğu durumda uygun veri çözümleme yöntemini seçerek kullanabilme becerisini geliştirmeyi amaçlar.
Zorunlu Ders BAF2010 BANKA VE SİGORTA HUKUKU 3 0 5
Banka ve sigortacılığın amacı ve genel tanımlar ile ilgili konulara giriş yapmak; Türkiye’de banka ve sigorta işletmelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamaktır.
Zorunlu Ders BAF2012 BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ 3 0 5
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAF3001 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ 3 0 4
Bu dersin amacı finansal sistem, finansal araçlar ve finansal aracılar hakkında bilgi vermektir. Ders, finansal sistem ve finansal araçları kapsar.
Zorunlu Ders BAF3003 EKONOMETRİ I 3 0 4
Zorunlu Ders BAF3005 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 4
Zorunlu Ders BAF3007 PARA TEORİSİ 3 0 4
Bu dersin amacı para kavramının ekonomide üstlendiği rolü hakkında bilgi vermek ve paranın temel makroekonomik göstergelerle nasıl ilişkili olduğunu ortaya koymaktır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Vaka analizi, Problem Çözme yöntemleri vasıtasıyla paranın ekonomideki yeri ve önemi ile işlevinin teorik temeller çerçevesinde ortaya konulması.
Seçmeli Ders BAF3009 MERKEZ BANKACILIĞI 3 0 5
Bu dersin amacı, öğrencilere para politikasına ilişkin teorik bilgilerin yanında Merkez Bankacılığına ilişkin temel husus ve kavramları sunmak ve öğrencilerin paranın oluşumu, dolanımı konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlamaktır. Bu hususta ayrıca parasal konulara ilişkin ekonomi politikalarında öğrencilerin yorum yapabilme yetilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders BAF3011 MENKUL KIYMET DEĞERLEME 3 0 5
Özkaynak ve firma değermeye ilişkin bilgileri kazandırmak ve bu alanda karar alma yeteneği vermektir.
Seçmeli Ders BAF3013 SEKTÖR MUHASEBESİ 3 0 5
Bu dersin amacı, muhasebe, dönem-sonu muhasebe işlemleri, bankacılıkla ilgili özel bilgi ve uzmanlık gerektiren muhasebe firmaları, inşaat ve turizm gibi oldukça çeşitli sektörlerdeki muhasebe uygulamalarını öğretmek ve bu konular ile ilgili temel bir altyapı oluşturmaktır.
Seçmeli Ders BAF3015 YÖNETİM MUHASEBESİ 3 0 5
Maliyet analizleri ve maliyet bilgisinin planlama kontrol sistemlerinde kullanılması. Maliyet Davranış Modelleri, Katkı Payı Ve Başa baş Noktası Analizi, Maliyet Hesaplama Sistemleri Sorumluluk Muhasebesi Ve Transfer Fiyatlaması, JIT Ve Maliyet Muhasebesi, Maliyetler Ve İşletme Kararları, Fiyatlandırma, Müşteri Kârlılık Analizi, Değişim Mühendisliği, Maliyet Düşürme Teknikleri Sermaye Bütçelemesi, Maliyet Yönetimi, Hedef Maliyetleme, Değer Mühendisliği, Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Yaşam Dönemi Maliyetleme, Kaızen Maliyetleme, Kalite Maliyetleri, İşletme Bütçeleri Performans Ölçümü, Dengeli Puan Kartı, Standart Maliyet Sistemi Ve Esnek Bütçe
Seçmeli Ders BAF3019 BORÇLAR HUKUKU 3 0 5
Günlük yaşamın hemen her alnında kaşılaşılan özel hukuka ait borç ilişkilerini genel yönleriyle ele alıp incelemek. Bu derste özel hukuk bağlamında borçlar hukuku genel hükümleri anlaşılıp analitik düşünme geliştirilmeye çalışılacaktır.
Seçmeli Ders BAF3025 KAMU MALİYESİ 3 0 5
Devletin mali yapısı, devletin gelir ve giderleri, gelir ve giderlerin bütçe aracılığı ile denkleştirilmesi ve devlet borçlanması, maliye politikası hakkında öğrencilere bilgi vermek.
Seçmeli Ders BAF3027 VERGİ HUKUKU 3 0 5
Bu derste Türkiye’de uygulanan vergilerin neler olduğu, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi mükelleflerine ne gibi yükümlülükler ve sorumluluklar getirdiği, yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile karşılaşılacağı gibi konulara değinilecektir.
Staj Dersi BAF3029 STAJ 0 0 4
XX
Seçmeli Ders BAF3031 BANKACILIK İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF3033 PAZARLAMA İLKELERİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF3035 MESLEKİ İNGİLİZCE I 3 0 5
Seçmeli Ders BAF3037 SAYISAL YÖNTEMLER 3 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAF3002 PARA POLİTİKASI 3 0 4
Zorunlu Ders BAF3004 SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ 3 0 4
Bu dersin amacı, sigorta işletmeciliği başlığı altında, sigorta sektörü ve sigorta işletmeciliği konularında genel bilgiler vermektir. Bunlara ilaveten Türk sigortacılık sektörünün işleyişi, sorunları ile bireysel emeklilik sistemi de incelenecektir.Sigortanın tanımı Temel sigortacılık kavramları Sigorta sisteminin bileşenleri Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması Sigortacılıkta risk yönetimi Sigorta türleri: Can, Mal, sorumluluk sigortaları Türk sigorta sektörünün mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri Bireysel Emeklilik Sisteminin İncelenmesi
Zorunlu Ders BAF3006 PORTFÖY YÖNETİMİ 3 0 4
Zorunlu Ders BAF3008 EKONOMETRİ II 3 0 4
Seçmeli Ders BAF3010 FİRMA DEĞERLEME 3 0 5
Günümüzde giderek artan şirket birleşmeleri, şirket satın almaları ve özelleştirme nedeniyle firma değerlemesi önem arzeden bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu ders ile işletme mezunu öğrencilerin önemi artan bu konularda temel bilgi altyapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.Değerleme ile ilgili kavramlar Paranın zaman değeri Uygulama: Paranın zaman değeri Kredilerin maliyeti Tahvil maliyeti Öz sermaye maliyeti Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti Nakit akımları Değerleme yöntemleri
Seçmeli Ders BAF3012 BANKA VE SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ 3 0 5
Özellikle son 30 yılda bankacılıktaki önemi giderek artan finansal yönetim konusunda temel bilgileri sağlamaktır. Bankalar açısından varlık ve kaynak yönetimi finansal yönetimin esasını oluşturur. Varlık yönetimi özellikle krediler üzerinde yoğunlaşırken, kaynak yönetimi, kontrolü daha zor olan mevduat üzerinden yapılmaktadır. Günümüzde bankalar, kaynak ve kullandırım arasında önemli vade uyumsuzlukları yaşamaktadırlar. Bu ise faiz riski yaratmaktadır. Diğer yandan, döviz kredileri üzerinden de kur riski taşınmaktadır. Bu tip risklerin varlığı bankalarda risk yönetimini önemli hale getirmiş, risk yönetimi ile ilgili olarak da çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu çerçevede bu derste, riskin tanımlanması ve risk çeşitleri, faiz kavramı, vade kavramı ve aktif-pasifin yönetimi konuları açıklanmaya çalışılacaktır.
Seçmeli Ders BAF3014 PARA VE BANKA 3 0 5
Bu dersin amacı öğrencileri teori ve uygulamada finansal piyasalar ve finansal kurumlar, Türk finansal sisteminin yapısı ve gelişimi hakkında bilgilendirmektir.Paranın temel kavramları ve tarihsel gelişimi, Para Arzı ve Merkez bankacılığı; Para politikası ve araçları; Para politikasının makroekonomik çerçevesi; TCMB ve Türkiye de para politikası; Mali sistem ve finansal piyasalar; Finansal aracılar ve bankacılık;Türkiye de mali sistemin yapısı ve bankacılık sektörü; Türkiye de finansal liberalizasyon; Uluslararası mali sistem ve döviz kurları; Uluslararası para sistemi; Uluslararası finansal piyasalar ve sermaye hareketleri; Ödemeler dengesi ve Uluslararası Para Fonu
Seçmeli Ders BAF3016 MALİYE POLİTİKASI 3 0 5
Bu derste maliye politikası amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçları tartışılacaktır.
Seçmeli Ders BAF3018 SERMAYE PİYASASI HUKUKU 3 0 5
Sermaye piyasası hukuku dersinin amacı, sermaye piyasasının işleyişine hakim olan ilkelerin, özellikle halka açık anonim şirketlere sermaye piyasası hukukunun etkileri ve halkın korunmasına dair getirilen düzenlemelerin esaslarının öğretilmesidir.Bu dersi alan öğrencilerin, sermaye piyasası hukukunun temel kavramlarını ve felsefesini kavramaları, uygulamacı ya da akademisyen olarak belirleyecekleri meslek yaşamlarında sermaye piyasası hukuku ile ilgili sorunların çözümünde temel metodolojiye sahip olmaları hedeflenmektedir.
Seçmeli Ders BAF3020 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3 0 5
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler; sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, motivasyon, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları dersin alanıdır.
Seçmeli Ders BAF3024 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 0 5
Müşteri İlişkileri Yönetimi günümüz rekabet koşullarında önemini ortaya koyan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. MİY uygulamalarının işletmeleri için öneminin vurgulandığı bu derste öğrenciler işletme-müşteri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği konusunda bilgi alacaklardır.
Staj Dersi BAF3028 STAJ 0 0 4
XX
Seçmeli Ders BAF3030 SİGORTA İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF3032 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF3034 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3 0 5
Seçmeli Ders BAF3036 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
Günümüz koşulları içinde bir rekabet avantajı yaratan girişimcilik konusunun tartışılması ve öğrencilere girişimcilik duygusunun yerleştirilerek yeni bir bakış açısı oluşturulması.Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, iş planı kavramı, iş planı ögeleri, pazar araştırma, ihtiyaç analizi, e-ticaret, dış ticaret ve lojistik yönetimi, insan kaynakları yönetimi, sermaye bütçelemesi teknikleri.
Seçmeli Ders BAF3038 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAF4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Alanı ile ilgili herhangi bir konuda bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün yazılı kaynak yazma becerisi ve bu kaynağın sözlü olarak ifade edilebilmesinin öğretilmesi, yazılı ve sözlü yorum yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders BAF4001 ULUSLARARASI FİNANS 3 0 5
Uluslararası finansal piyasaların genel çerçevesi teorik ve uygulamalı örneklerle öğrenilecektir.Uluslararası Finansın gelişimi, Uluslararası ödemeler sistemi ve ödemeler bilançosu, Döviz piyasaları; spot ve forward piyasalar, Döviz piyasalarında spekülasyon ve arbitraj, Uluslararası Finansta pariteler, Döviz kurlarını etkileyen faktörler ve döviz kurlarının tahmin edilmesi, Döviz kurur riskine karşı kullanılabilecek araçlar, Döviz ve faiz swapları, Döviz opsiyonları, Döviz futures’ları, Döviz kurlarının firma değeri üzerindeki etkileri, Döviz kurlarının muhasebe etkisi, Uluslararası portföy yatırımları.
Seçmeli Ders BAF4003 BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ 3 0 5
Bankaların varlık ve yükümlülüklerinin yönetiminde var olan olası risk türlerinin tanıtılması ve bunlarla ilgili ölçüm ve yönetim seçeneklerinin tanıtılması. Bu kapsamda yasal zorunluluklar ve bankacılık sisteminin korunması için yapılması gereken uygulamaların açıklanması.Bankalarda yönetimin boyutları ve finansal yönetim-Bankalarda aktif pasif yönetimi-Bankalarda bütçe, stratejik planlama ve finansal boyutları-Bankaların finansal tablolarının özellikleri-Bankalarda bilanço dışı işlemler ve türev ürünlerin risk ve kazanç fonksiyonları-Bankacılıkta finansal riskler-Kredi riski-Piyasa riski (fiyat, faiz, kur, likidite).
Seçmeli Ders BAF4005 KREDİ DERECELEME 2 1 5
Bankalarda kredi yönetimini, amacı ve kapsamıyla kavratmak, kredi riski analizini öğretmek, kredilendirme ve sonrasında izleme faaliyetlerini müşteri-banka ilişkileri çerçevesinde öğretmek.1. Derecelendirme Kavramı ve Derecelendirme Faaliyetinin Genel Esasları 1.1. Genel Esaslar 1.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51 2. Kredi Riski Ölçümü 3. Finansal Analiz 4. Kredi Derecelendirmesi 5. Basel Sermaye Uzlaşısı ve Kredi Riski
Seçmeli Ders BAF4007 MESLEKİ İNGİLİZCE III 3 0 5
Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.Temel yabancı dil bilgisi kuralları, yabancı dil metni okumak/anlamak, temel cümle öğeleri, cümle içinde fiil-zaman ilişkisi, etken-edilgen fiil yapıları, vurgulu fiiller, geçişli geçişsiz fiiller, paragraf içerisinde zaman uyumu, isimler, tekil isimler, çoğul isimler, fiillerden türetilmiş isimler, özel isimler, zamirler ve sıfatlar, temel teknik terimler, teknik sözlük, mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler.
Seçmeli Ders BAF4009 FİNANS MÜHENDİSLİĞİ 3 0 5
Dersin Amacı, Yeni nesil yapılandırılmış finans araçlarının fiyatlandırma sürecinin incelenmesidir.Finans mühendisliği ile ilgili temel konuların öğretildiği ve finans mühendisliğine giriş niteliğinde bir ders olup, temel araştırma konuları, modeller ve uygulamalar anlatılmaktadır.
Seçmeli Ders BAF4011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİNANSAL ANALİZ 2 1 5
Bilgisayar kullanımıyla oluşturlan finansal modelleme, analiz ve araştırmayı içeren bu derste vurgu finansal alternatiflerin değerlendirilmesi için gereken modellerin geliştirilmesine yapılmıştır.
Seçmeli Ders BAF4013 FİNANSAL OPTİMİZASYON 3 0 5
Ders, üç temel optimizasyon alanını kapsamaktadır: Dışbükey optimizasyon, dışbükey olmayan optimizasyon ve stokastik programlama. Kavramsal çerçeveler ve teknikler, finansal mühendislik ve yönetimdeki uygulamalar ve problemler yoluyla öğretilmektedir.Risk-getiri konsepti beraberinde temel konular ele alındıktan sonra öğrenciler tarafından seçilen konularda sunuşlar ve konulara ilişkin tartışmalar yapılacaktır.
Seçmeli Ders BAF4015 ULUSLARARASI BANKACILIK VE UYGULAMALARI 2 1 5
Finansal inovasyon ve teknolojik gelişme, finansal serbestleşme eğilimi, globalleşme eğilimi, uluslarüstüleşme eğilimi, bankacılık, bankaların uluslarüstüleşmesini açıklamaya yönelik kuramlar, Türkiye’de uluslarüstü bankacılık yabancı bankalar boyutu; Türkiye’de yabancı bankaların tarihsel perspektifteki gelişimi, yabancı bankaların kaynak kullanım ve mali yapıları ile Pazar paylarının karşılaştırmalı analizi, Türk Bankacılığı’nın uluslarüstü boyutu; Türk Bankacılık sisteminin yapısal özellikleri ve 1980 sonrası gözlenen yapısal değişim.
Seçmeli Ders BAF4017 ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ 3 0 5
Dersin amacı, öğrencinin bireysel emeklilik sistemi ve hayat sigortacılığının finansal sistem ve ekonomi içindeki rolü hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Dersin içeriğinde bireysel emeklilik sisteminin (BES) sosyal güvenlik sistemi içerisindeki yeri ve işleyişi yer almakta ve BES dışında kalan hayat sigortacılığının amaçları, kurumları ve işleyişi konusunda kapsamlı bilgi verilmektedir.
Seçmeli Ders BAF4019 REASSÜRANS 3 0 5
Reasüransın temel kavramları, işlevleri ve önemini kavrayabilme, reasürans yöntemlerini tanıyabilme ve sayısal örnekler çözebilmektir.Hasar gerçekleştiğinde yapılacak işlemleri kavrayabilme, branşlar itibariyle hasar ve hasar tazminatlarının ödenebilmesi için gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olabilme.
Seçmeli Ders BAF4021 BANKACILIK ETİK İLKELERİ 3 0 5
Bankacılık meslek etik ilkeleri kavramları öğrenilecektir.
Seçmeli Ders BAF4023 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Bu derste finansın temel prensipleri ve teorileri ile bu teorilerin iş hayatındaki uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal planlama, yatırım kararları ve bu kararları etkileyen finansal faktörler ile sermaye yapısı ve optimum fon sağlama yöntemleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders BAF4025 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI 3 0 5
İşletmenin pazarlama anlayışının gelişimine katkıda bulunmak, Pazarlama çevresini analiz etmek, Pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimine katkıda bulunmak, Ürün kararlarına yardımcı olacak fikirler oluşturmak, Fiyatlama stratejilerinin oluşumuna katkı sağlamak, İlgili birimlere pazarlama kanallarına ilişkin bilgi sağlamak.
Seçmeli Ders BAF4027 ULUSLARARASI İKTİSAT I 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4029 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4031 MUHASEBE DENETİMİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4033 ENERJİ EKONOMİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4035 HİZMET PAZARLAMASI 3 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAF4012 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 2 1 5
Dersin Amacı Ders kapsamında öncelikle, proje değerleme ilgili temel kavramlar öğrencilere sistematik bir çerçevede öğretilerek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, projelerin ve yatırımların nasıl değerleneceğine ilişkin ilgili uygulamaya yönelik problemlerin çözülmesi ile de, öğrencilerin analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders BAF4014 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3 0 5
Türev ürünler ile ilgili temel kavramlar, forwardi futures, swap ve opsiyon işlemleri diğer türev ürünler olarak tanımlanan swapın özel türleri.
Seçmeli Ders BAF4016 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 6
Dersin temel amacı, siyasal/ideolojik konjonktür değişmelerini dikkate alarak, Türkiye Ekonomisinin değerlendirmesini yapmaktır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerilemesi ve Ekonomik Yapı; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yılları; Kuruluştan Günümüze Ekonomi Tarihi; Türkiye’nin Demografik Yapısı (eğitim, sağlık, istihdam ve işsizlik sorunları); Ulusal Gelir, Büyüme ve Kalkınma; Gelir Dağılımı ve Yoksulluk; Türkiye’de Devlet Borçları (kamu finansmanı ve borç yönetimi, iç borçlar, dünya ekonomisinde ve Türkiye’de dış borçlar); Enflasyon; Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi ve Dış Ticaretin Gelişimi (dış ticaret politikasının konusu, GATT/WTO sisteminin Türkiye’nin dış ticaretine etkisi, Türkiye’nin dış ticaret yapısındaki değişmeler).
Seçmeli Ders BAF4018 DÜNYA EKONOMİSİ 3 0 5
Bu dersin temel amacı, dünya ekonomisi ve kavramlar, tarih ve küresel ekonominin mevcut yönetim yapısını öğretmektir.Tarihsel süreç içinde dünya ekonomisinin genel eğilimleri anlatarak ticaret, finans ve üretim odaklı analizler yapmak.
Seçmeli Ders BAF4020 FİNANSAL KURUMLAR 3 0 5
Bu dersin amacı; Türk mali sistemi ve özellikle bankacılık konusunda bilgi sağlamak ve genel bir anlayış oluşturmaktır. Bu çerçevede, mali piyasalar ve bankacılık kavramları, mali piyasayı oluşturan kurumlar, temel kavramlar, piyasaların işleyiş biçimleri ve mali politika uygulamaları içindeki yerleri, güncel gelişmelerle birlikte ele alınacak ve yasal gelişmeler tartışılacaktır.
Seçmeli Ders BAF4022 GAYRIMENKUL DEĞERLEME 2 1 5
Dersin amacı, öğrencilerin gayrimenkul piyasalarını ayrıntılı olarak tanıması ve gayrimenkul değerleme hesap yöntemlerini öğrenmesidir. Bu çerçevede, gayrimenkul piyasa türleri, ekonomide gayrimenkul yatırımlarının yeri, gayrimenkul yatırımlarının finansmanı, değerleme esasları ve yöntemleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet değerlemesi başlıca konulardır.
Seçmeli Ders BAF4024 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR 3 0 5
Dersin amacı, öğrencilere, özellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasaları üzerine yoğunlaşan uluslararası finansal sistemin yapısını, işleyişini pratik ve teorik olarak vermektir. Bu çerçevede, dersin ilk bölümünde, uluslararası piyasa türleri, işleyişi, uluslararası fon hareketleri ve firma riskleri konu edilmektedir. İkinci ana bölümde, uluslararası finans merkezlerinde finansal operasyonlar tanıtıldıktan sonra, firmalar açısından Chicago, Londra, New York, Tokyo ve diğer piyasalardaki menkul kıymet işlemlerine yer verilerek uluslararası finansal yatırımlarda getiri ve risk analizleri yapılacaktır.
Seçmeli Ders BAF4026 SİGORTACILIK HASAR VE TAZMİNAT UYGULAMALARI 2 1 5
Derste, Hasarın tanımı, sigortalı ve sigorta ettiren kavramı, hasar tazminatı, sigorta branşları temelinde tazminat hesaplama yöntemleri, hasar anında sigortalının ve sigortacının sorumlulukları, hasarın ödenmesi ve sonuçları, hasar tazminatını etkileyen unsurlar, noksan sigorta, aşkın sigorta, kısmi sigorta, çifte sigorta, sigorta sahtekarlıkları, hasar reasüransı, sigorta branşları temelinde ekspertiz uygulamaları. Reasüransın genel özellikleri, tanımı, yasal temelleri, Reasürans çeşitleri, Trete, Bölüşmeli Reasürans, Bölüşmesiz Reasürans, Retresyon, Pool, Hayat reasüransı, Hayat dışı branşlarda reasürans, Finansal reasürans, çeşitli sigorta dallarında reasürans uygulamaları konuları ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders BAF4028 BANKALARDA İÇ DENETİM 3 0 6
İşletmelerin vergi yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek, yasal sınırlar içerisinde kalarak vergi yükünü en az hissedebilecekleri stratejileri belirlemek.
Seçmeli Ders BAF4030 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI 3 0 5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Temel Finansal Tablolar, İşletme Birleşmeleri, Konsolidasyon, Finansal Tabloların Analizi.Muhasebe standartlarının tarihi gelişimi, global muhasebeye yön veren uluslararası kuruluşlar, uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının amacı, kapsamı ve muhasebeleştirme yöntemleri.
Seçmeli Ders BAF4032 ULUSLARARASI İKTİSAT II 3 0 5
Küresel Ekonomik Dönüşüm Ve İktisat Politikalarının Kavramsal İçeriği Ve Teorik Temelleri, Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi Ve Küreselleşme Olgusu, Ekonomilerin Küreselleşme Süreci, Küreselleşmenin Ulus Devlet Ve Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Küreselleşme İle Ulus Devletin Ekonomi Politikalarının Karar Alma Süreçlerinden Uygulamasına Kadar Olan Dönüşüm, Küresel Ekonomik Dönüşümün Dünya Ekonomisine Yansımaları Ve Türkiye Ekonomisi’nde Yaşanan Küresel Değişimin İncelenmesi Ve Tartışılması Uluslararası Ticari İlişkiler, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz Piyasasının Özellikleri Ve Aktörleri, Döviz Kurlarının Belirlenmesi, Döviz Kuru Sistemleri, Uluslararası Para Sistemi, Uluslararası Makro Ekonomik Politikalar, Uluslararası Sermaye Piyasaları.
Seçmeli Ders BAF4034 FİNANSAL BÜTÜNLEŞME VE SERMAYE HAREKETLERİ 3 0 5
Mali küreselleşmenin ülke piyasalarına etkileri ve sermaye hareketlerinin gelişimi hakkında bilgi vermek
Seçmeli Ders BAF4036 LİDERLİK VE MOTİVASYON 3 0 5
Liderlik ve motivasyon konularını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, işletmelerde liderlerin çalışanları motive etmede uygulayacağı yöntemleri ve liderlik özellikleri üzerinde durmak.Teorik altyapı oluşturmak
Seçmeli Ders BAF4038 MESLEKİ İNGİLİZCE IV 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4040 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4042 FİNANSAL EKONOMETRİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4044 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4046 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders BAF4048 BANKACILIKTA KREDİ YÖNETİMİ 3 0 5