Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi UTL0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 4
İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları.
Zorunlu Ders UTL1003 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 4
Hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikteki kavramlar verildikten sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmaktadır. Ardından hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk dalları) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir.
Zorunlu Ders UTL1005 MUHASEBE I 3 0 4
Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.
Zorunlu Ders UTL1007 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ I 3 0 4
Dersin amacı, öğrencilere temel matematik bilgilerinin öğretilmesi ile analitik ve sistematik düşünme becerisinin kazandırılması, işletme ve ekonomi alanlarına yönelik problemlerde matematiksel araçların kullanımının öğretilmesidir. İncelenecek konular; sayılar, küme kavramı, özdeşikler ve denklemler, fonksiyonlar, fonksiyonların iktisadi uygulamaları, limit ve süreklilik, türevdir.
Zorunlu Ders UTL1009 GENEL İKTİSAT I 3 0 4
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders UTL1002 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 0 4
Yönetim düşüncesinin tarihi gelişimi, klasik, neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri, yönetim fonksiyonları, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, denetim
Zorunlu Ders UTL1004 GENEL İKTİSAT II 3 0 5
Zorunlu Ders UTL1006 MUHASEBE II 3 0 5
Derste, muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler (kesinleşen Türkiye Finansal Raporlama Standartları-TFRS veya vergi mevzuatındaki değişiklikler gibi) doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak sözkonusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönemsonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.
Zorunlu Ders UTL1008 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ II 3 0 4
Basit faiz ve basit iskonto, bileşik faiz ve bileşik iskonto, Anüitelerde gelecekteki değer, anüitelerde bugünkü değer, borç ödemelerde, tahvillerde değerleme, hisse senetlerinde değerleme.
Zorunlu Ders UTL1010 LOJİSTİĞE GİRİŞ 3 0 5
Lojistikle ilgili temel kavramlar, Lojistiğin tarihçesi. Lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörler, Dünyada, AB’de ve Türkiye’de lojistik sektörünün durumu ve lojistik eğitimi, Temel lojistik faaliyetler, Lojistikte bilişim teknolojileri, Lojistikte dış kaynak kullanımı.
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders UTL2001 ULUSLARARASI YÖNETİM 3 0 4
Uluslararası işletmecilikle ilgili kavramsal çerçeve, ekonomik bütünleşmeler, çokuluslu şirketler ve uluslararası insan kaynakları yönetimi
Zorunlu Ders UTL2003 ULUSLARARASI TİCARET I 3 0 6
19 ve 20. yüzyılda uluslararası ticaret sisteminin geçirdiği dönüşüm, uluslararası para ve kredi sistemi, ekonomik entegrasyon çabaları üzerinde durulacaktır.
Zorunlu Ders UTL2005 PAZARLAMA İLKELERİ 3 0 5
Pazarlama Yönetimi Kavramlar Teknik ve Stratejiler • Yeni Ekonomide Pazarlamanın Değişen Rolü • Stratejik Pazarlama Planlaması Süreci • Rekabet Stratejileri • Büyüme Stratejileri • Pazarlama Karması Yönetimi Analizi • Sosyal Sorumluluk Projeleri
Zorunlu Ders UTL2007 İŞLETME FİNANSMANI 3 0 5
Finansal yönetime giriş Finans yöneticisinin amaçları Finansal tablolar ve finansal planlama Finansal analiz ve Finansal planlama Paranın zaman değeri, Faiz ve anüite hesapları Tahvil değerleme Hisse senedi değerleme Güncel ekonomik sorunların işletme finansı dersinde öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması.
Zorunlu Ders UTL2009 LOJİSTİK YÖNETİMİ 3 0 6
Lojistik yönetimine giriş, lojistikle ilgili temel kavramlar, İşletmelerde lojistik yönetiminin önemi ve tedarik zinciri yönetimi, Ulaştırma yönetimi, stok yönetimi, depo yönetimi, Lojistik kapasite planlaması, Perakende lojistiği,Fuar ve etkinlik lojistiği, proje ve inşaat lojistiği, Petrol ve türevleri lojistiği, Tehlikeli madde lojistiği, İlaç ve hastane lojistiği, tıbbi atık lojistiği.
Zorunlu Ders UTL2011 İSTATİSTİK I 3 0 4
Sosyal Bilimlerde Veri Toplama ve Ölçme Araçları. İstatistik, Örneklem, Ana Kütle, Değişken, Parametre Kavramları. Verilerin Sunumunda İstatistik Seriler ve Grafiksel Yöntemler. Verilerin Özet Sunumunda Merkezi Eğilim Ölçüleri. Verilerin Özet Sunumunda Dağılım Ölçüleri. Olasılık Teorisi ve Olasılık Hesaplama Kuralları Olasılık Dağılım Fonksiyonları Örnekleme ve Örnekleme Dağılımı İstatistik Tahmin Hipotez Kurma ve Yorumlama
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders UTL2002 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3 0 5
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik zincirinin yapısı ve işleyişi , Alıcı- Tedarikçi İlişkileri, Stok Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Teknolojileri, TZY'de sürdürülebilirlik.
Zorunlu Ders UTL2004 İSTATİSTİK II 3 0 4
Hipotez Geliştirme, Tanımlayıcı Araştırma, Non Parametrik ve Parametrik analiz tekniklerinin kullanımı
Zorunlu Ders UTL2006 ULUSLARARASI TİCARET II 3 0 6
Zorunlu Ders UTL2008 ULUSLARARASI FİNANS 3 0 4
Uluslararası finansal sistem Döviz kuru sistemleri Uluslararası sermaye hareketleri Ödemeler dengesi Temel parite koşulları Döviz piyasaları Çok uluslu işletmeler Uluslararası tahvil piyasası Uluslararası öz sermaye piyasası
Zorunlu Ders UTL2010 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3 0 6
Zorunlu Ders UTL2012 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ 3 0 5
Üretim ve üretim yönetimi Verimlilik Üretim sistemleri Tesis yeri seçimi Fabrika düzenleme İş etüdü Kapasite planlaması Talep tahminler Üretim planlaması ve kontrolü Stok sistemleri Kalite yönetimi Bakım planlaması Ücret yönetimi Yalın üretim Mamul tasarımı
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders UTL3001 GÜMRÜK MEVZUATI 3 0 4
Zorunlu Ders UTL3003 SAYISAL YÖNTEMLER 3 0 4
Yöneylem araştırması temel kavramları ve teknikleri, model kurma, işletme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesi, Doğrusal programlama, doğrusal programlama problemlerinin grafik yöntem ile çözümü, Simpleks Metot, Duyarlılık Analizi.
Zorunlu Ders UTL3005 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 3
Türk vergi sisteminin genel yapısı, kaynakları ve kurumları, Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (Gelir Vergisi – Kurumlar Vergisi), Gelir Unsurları ve Gelirin Tespiti, Gelirin Beyanı, Gelir Vergisinin Tarh ve Ödenmesi, Beyanname Türleri, GV Beyannamesinin Düzenlenmesi ile ilgili Uygulamalar Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti, Beyanı, Verginin Tarhı ve Ödenmesi, KV Beyannamesin Düzenlenmesi ile ilgili Uygulamalar; Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler (Katma Değer Vergisi, Özel tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi), Servet Üzerinden Alınan Vergiler (Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi
Zorunlu Ders UTL3007 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 5
Staj Dersi UTL3009 STAJ 0 0 4
X
Seçmeli Ders UTL3021 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 5
Bireysel ve toplu iş hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek.
Seçmeli Ders UTL3023 TÜRKİYENİN DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ 3 0 5
Türkiye'nin cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar geçen dönemde dış ticaretinin seyri ve kompozisyonun ortaya konması, Türkiyenin ihracatında ve ithalatında öne çıkan ülkeler ve Gümrük Birliği süreci derste ele alınacak konular arasındadır.
Seçmeli Ders UTL3025 ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARI 3 0 5
Uluslararası hukuksal çifte vergilendirmenin genel esasları, vergi anlaşmalarının tarihçesi ve anlaşma modellerine genel bakış, vergi anlaşmalarının ulusal hukukla ilişkileri, vergi anlaşmalarında uluslararası hukuksal çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması ve ayrımcılığın önlenmesi, vergi anlaşmalarının uluslararası vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı önleme işlevi, vergi anlaşmalarının uygulamasından doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları.
Seçmeli Ders UTL3027 SATIN ALMA VE STOK YÖNETİMİ 3 0 5
Bu derste satın alma süreci ve satın alma organizasyonu, satın alma prosedürleri, stokun önemi, stok maliyetleri, stok problemleri, stok kontrol yöntemleri, etkin stok yönetimi ve kurumsal kaynak planlama konuları üzerinde durulmaktadır. Özellikle üretim ve perakende işletmelerinin malzeme edinimi, pazarlara dağıtım ve tedarik zinciri üzerindeki farklı konumlarda stok yönetiminin süreçleri ve hedefleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders UTL3029 YÖNETİMDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3 0 5
Pazarlama, finansman, üretim yönetimi gibi işletme alanlarında karşılaşılan problemlerinin doğrusal programlama ile modellenmesi ve bilgisayar ortamında çözülmesi.
Seçmeli Ders UTL3031 HİZMET PAZARLAMASI 3 0 5
Hizmet kavramı, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet pazarlamasının bileşenlerinin analizi, hizmet pazarlamasında ürün, hizmet pazarlamasında fiyat, hizmet pazarlamasında dağıtım, hizmet pazarlamasında tutundurma, hizmet pazarlamasında personel, hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlamasında süreç, hizmet pazarlamasında kapasite ve talep yönetimi, hizmet pazarlamasında müşteri, hizmet kalitesi ve ilişkisel pazarlama.
Seçmeli Ders UTL3035 REKLAM YÖNETİMİ 3 0 5
Reklam özellikleri, Reklam fonksiyonları, Reklam ajansları tanımı, özellikleri, Reklamın sınıflandırılması, Mecra nedir? Mecralar açısından reklama bakış, Reklam yönetimi, Reklamın sonuçları ve etkileri, Sektördeki genel tanımlar, Sektördeki kurum ve kuruluşlarla ilgili genel tanımlar
Seçmeli Ders UTL3037 HALKLA İLİŞKİLER 3 0 5
Yönetimde Yeni Bir Güç ve İşlev Olarak Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerde İzlenen Amaçlar, Temel İlkeler ve Etik Yaklaşım Halkla İlişkilerin Örgütlenmesi Halkla İlişkiler Yönetimi İşletmelerde Halkla İlişkiler Politikasında Hedef Kitle Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları Halkla İlişkilerde Etkin Sunuş Tekniği Türkiyede Halkla İlişkiler Uygulamaları
Seçmeli Ders UTL3039 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3 0 5
Derste öncelikle AB'nin nasıl bir birlik olduğunun, ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının incelenmesinin ardından, günümüze kadar geçirdiği gelişme ve kurumları ele alınacaktır. Ardından AB'nin ortak politikalarından bazıları anlatıldıktan sonra son bölümde Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim süreci, Türkiyede AB'nin nasıl algılandığı ve AB ülkelerinde Türkiye'ye nasıl bakıldığına değinilecektir.
Seçmeli Ders UTL3041 TİCARET HUKUKU 3 0 5
Türk Ticaret Kanunu'n sistemine uygun olarak ticari işletme, şirketler ve kıymetli evraklara ilişkin konular esas alınacaktır.
Seçmeli Ders UTL3045 SEKTÖR MUHASEBESİ 3 0 5
Bankalar hakkında genel bilgiler, bankalarda muhasebe sistemi, özellikleri, uygulanan tekdüzen hesap planı, bankacılık işlemlerine ilişkin muhasebe uygulamaları, inşaat işletmelerinde muhasebe düzeni, inşaat işletmelerinde maliyet unsurları ve muhasebesi, avans ve hakedişlerin muhasebeleştirilmesi, dönemsonu işlemleri, turizm işletmeleri hakkında genel bilgiler, turizm işletmelerinde muhasebe sistemi, satışlar-gelirlerin muhasebeleştirilmesi, yiyecek içecek, işçilik maliyetleri ve kontrolü, dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemleri.
Seçmeli Ders UTL3049 HAVAYOLU LOJİSTİK VE TAŞIMACILIĞI 3 0 5
Hava ulaştırma konularında uzmanlaşmayı hedefleyen öğrencilere tüm hava ulaştırma/taşıma yöntemleri konusunda detaylı bilgi verilmekte. ayrıca uluslararası hava yolu taşımacılığının özellikleri, uluslararası mevzuat ve iç mevzuat çerçevesinde incelenmektedir.
Seçmeli Ders UTL3051 KAMU MALİYESİ 3 0 5
Kamu ekonomisi kavramı ve özellikleri; kamu harcamalarının tanımı, nitelikleri, sınıflandırılması etkileri; kamu gelirlerinin tanımı, niteliği, çeşitleri; tarihsel ve teorik olarak verginin gelişimi, vergi ile ilgili temel kavramlar, vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, vergi yükü, vergi yansıması; devlet borçları; parafiskal gelirler; bütçe kavramı ve özellikleri, bütçeleme ilkeleri bütçeleme sistemleri, Türk Bütçe sistemi, maliye politikası.
Seçmeli Ders UTL3053 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders UTL3002 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3 0 4
Uluslararası pazarlama ve uluslararası ticaret, Uluslararası pazarlamaya yönlendiren nedenler, uluslararası bütünleşmeler, uluslarararasılaşma süreci, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama araştırmasında toplanacak bilgiler, pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi, uluslararası pazarlama karması yönetimi.
Zorunlu Ders UTL3004 MALİYET MUHASEBESİ 3 0 4
Bu ders kapsamında lojistik kavramı, lojistik faaliyet ve süreçleri incelenecek ve lojistik maliyet unsurları ve hesaplama şekilleri hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Ayrıca çeşitli maliyet sistemlerinin lojistik süreçlerinde uygulanma esasları konusunda bilgiler verilecektir.
Zorunlu Ders UTL3006 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 3 0 3
Zorunlu Ders UTL3008 LOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEME 3 0 5
Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması Ve Modellenmesine Giriş, Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması Ve Modellenmesinde Kullanılabilecek Tahmin Yöntemleri Ve Modelleme Yaklaşımları, Lojistik Sistemlerinde İş Akış Tasarımı, Lojistikte Maliyet Düşürme Teknikleri, Araç Rotalama Problemleri Lojistik Karar Problemlerinin Çözümü İçin Matematik Programlama, Örnek çözümleri.
Staj Dersi UTL3010 STAJ 0 0 4
W
Seçmeli Ders UTL3022 SOSYOLOJİ 3 0 5
Sosyo kültürel sistemin unsurları: tabii çevre ve unsurları, kültürel çevre ve unsurları, sosyal çevre ve unsurları, Kültürel sistem, değerler, dil, semboller, normlar, kurumlar, sosyal sistem, kimlik, sosyalleşme, rol, statü, gruplar, yığınlar, kategoriler, kalıpyargılar, topluluk ve toplum. Sosyo kültürel sistemin işleyişi, sosyo kültürel süreçler, kültürel bütünleşme, sosyal bütünleşme, Sosyo-kültürel bütünleşme sosyo kültürel kontrol, sosyal hareketler, sosyo kültürel hareketlilik, sosyo kültürel sapma ve çözülme, sosyo kültürel değişme, sosyo kültürel çözülme, sosyo kültürel gelişme.
Seçmeli Ders UTL3024 DENİZYOLU LOJİSTİK VE TAŞIMACILIĞI 3 0 5
Türkiye'de ve dünyada Denizyolu taşımacılığı hakkında bilgiler verilerek, uygulamalı alanlarda gerekli olan bilgi ve bakış açısını kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Seçmeli Ders UTL3026 STOK MUHASEBESİ 3 0 5
Stok Kavramı, Önemi, Türleri, Stokların Muhasebe Kuramı Açısından İncelenmesi, Stok Maliyeti, Stoklarda Değerleme, Stoklarda Muhasebe İşlemleri, Stoklarda Envanter İşlemleri, Stok Yönetimi, Planlaması, Kontrolü ve Stokların Denetimi, Stokların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlemesi.
Seçmeli Ders UTL3028 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 5
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler; sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, motivasyon, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları dersin alanıdır.
Seçmeli Ders UTL3030 ULUSLARARASI EKONOMİ VE KÜRESELLEŞME 3 0 5
Uluslararası İktisat Teorisine ilişkin temel kavramlar, araçlar ve politikaların neler olduğu üzerinde durulacak. 1990'lı yıllarla birlikte ortaya çıkan küreselleşmenin üretimi ve dolaşım alanına nasıl yansıdığı ele alınacaktır.
Seçmeli Ders UTL3032 TİCARİ İLETİŞİM VE RAPORLAMA 3 0 5
Kurumlar, işleyişlerini sürdürmek, kurumu hedeflerine ulaştırmak, kurumla çevresi arasında devamlı bilgi alışverişinde bulunmak için iletişim kurmak zorundadır. İletişimin tutarlı, dengeli, verimli ve sürekli olması kurumu bu amaçlarına ulaştıracaktır. Bu bağlamda da, iletişim yönetimi temeliyle bunu gerçekleştirerek, kurumların yaşam evresini uzatmasına yardımcı olacaktır. Bu derste kurumlar için yaşamsal önemde olan bu boşluğu kapatmayı hedeflemektedir.
Seçmeli Ders UTL3034 FİRMA DEĞERLEMESİ 3 0 5
Değerleme ile ilgili kavramlar Paranın zaman değeri Uygulama: Paranın zaman değeri Kredilerin maliyeti Tahvil maliyeti Öz sermaye maliyeti Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti Nakit akımları Değerleme yöntemler
Seçmeli Ders UTL3036 MARKA YÖNETİMİ 3 0 5
İşletmelerin maddi olmayan varlıkları: Şirket İsmi, Marka, Sembol, Slogan, Çağrışımlar, Algılanan Kalite. • Kişi Olarak Marka, Kurum Olarak Marka, Sembol Olarak Marka. • Markanın Stratejik Yönetimi • Markanın Özvarlığı ve Değerinin Yönetimi • Marka Kimliği ve Marka Konumu • Marka Geliştirmede Gerçek Vaka Analizleri
Seçmeli Ders UTL3038 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Karar Teorisi, Karar ortamları ve bu ortamlarda karar almada kullanılan çeşitli yöntemler, Oyun Teorisi, Kuyruk Teorisi, Proje Yönetimi ve PERT, CPM, Ulaştırma Modelleri.
Seçmeli Ders UTL3040 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
Girişimciliğin Tanımı, Girişimcilik Ve Ekonomi, Küçük İşletmelerin Tanımı, Girişimci İşletmelerin Etkisi, Kimler Girişimcidir, Girişimci Bir Firma Olmaya Başlama, Büyüyen İşletmeleri Yönetme
Seçmeli Ders UTL3042 REKABET HUKUKU 3 0 5
AB Konsey ve Komisyonu Kararları ve ATAD İçtihatları Çerçevesinde Rekabet Hukuku ve Uygulamaları İle Üye Devletlerin Durumu, Rekabet Kavramı ve Kuralları, Uyumlu Eylemler, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Muafiyet Sistemi, Birleşmeler ve Devralmalar, Soruşturma ve Rekabet Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları.
Seçmeli Ders UTL3044 DİKSİYON 3 0 5
Ses bilimi ve diksiyonun tanımı ve önemi, Türkçe’de sesler ve özellikleri, Türkçe’nin bütünsel özellikleri, kavşak, ulama, durak, vurgu, sesin titreşim özellikleri, ton gibi temel diksiyon bilgisinin ardından bu derste, ses olayı ve ses aygıtı, doğru solunum yöntemleri, harflerin doğru söylenişi ve bedensel egzersizler, söyleniş ve boğumlama kusurları, anlatım öğeleri (bağırma, gülme, doğallık, açıklık, incelik vb.) beden dili ve doğru kullanımı, örnek uygulamalar ile etkin konuşma becerisi kazandırmaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.
Seçmeli Ders UTL3046 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 3 0 5
Uluslararası ve Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarının standart bazında incelenmesi.
Seçmeli Ders UTL3048 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ 3 0 5
Proje nedir? Projeler teknik olarak neyi ifade eder? Hangi teknikler en uygun projeyi bulmamıza yardımcı olur? Teori ve uygulama nasıl birleştirilir.
Seçmeli Ders UTL3050 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 5
Özellikle Türk ekonomik sistemi ile ilgili makro ekonomik temalar dikkat edilecektir. Diğer sorunlar ile dünya ekonomisine ekonomik entegrasyon nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözmek için tasarlanmış politikalara ilişkin sorunları araştıracağız.
Seçmeli Ders UTL3052 STRATEJİK YÖNETİM 3 0 5
Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar, Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları,Dış Çevre Analizi,İşletme Analizi, Stratejiler, Stratejilerin Uygulanması, Stratejik Değerleme ve Kontrol,
Seçmeli Ders UTL3054 POSTA VE KURYE HİZMETLERİ 3 0 5
Posta hatlarının genel tanımı, Posta hatlarının önem ve gerekliliği, Posta hatlarının ihale usul ve esaslarının tanımlanması, Posta hatlarının ihale usul ve esasların yorumlanması, Posta hatlarının ihale ve ihale sonrasında yapılması gereken işlemler, Posta hatları optimizasyon projesi genel bilgilendirme, Posta hatları optimizasyon projesi amaç ve tanımlar ve posta hatları optimizasyon projesinin safhaları ve uygulanması, Araç takip sistemi genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, Araç takip sistemi sistemin safhaları ve uygulanması, Taşımacılık esnasında dikkat edilecek hususlar, Postanın güvencesi ve Sistem yönetim işlemleri.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders UTL4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Konu ve Araştırma Sorununun Belirlenmesi. Tez Öneri Formunun Oluşturulması. Yazılı Konu İçerik Planı Oluşturulması. Literatür Taraması. Bilimsel Yazım Kuralları.
Seçmeli Ders UTL4011 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ 2 1 5
Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Uygulanan Araç, Sistem ve Yönetim Biçimlerindeki Teknolojik Gelişmeler, Bunların Uygulanma Biçimleri, Uygulamalrın Lojistik Sektörüne Ve Ülke Ekonomisine Etkileri, Bilgi Sitemlerinin Tedarik Zincirleri Ve Lojistik Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri, Uygulamalarda Bilgi Sistemi Seçimi, Seçim Kriterleri, MRP, ERP, DRP, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Taşımacılık/Depolama/Dağıtımda Karar Destek Sistemleri, İzleme Teknolojileri, RFID, EDI, E-Ticaret.
Seçmeli Ders UTL4013 DIŞ TİCARET FİNANSI 3 0 5
İhracat: İhracat Şekil ve Esasları, Türkiye'de İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği, İthalat: İthalat Şekil ve Esasları; Türkiye'de İthalat Mevzuatı, Gümrük Birliği Çerçevesinde Dış Ticaret Rejimindeki Değişiklikler: Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Türkiye'nin Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Türk Dış Ticaret Politikası, Türkiye’nin Uluslararası Anlaşmalar/WTO ve Bölgesel Anlaşmalar/Gümrük Birliği çerçevesinde Yükümlülükleri, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri/INCOTERMS 2000, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticaretin Finansmanında Ticari Banka Kredileri, İhracatın Teşviki ve Finansmanında Devlet Desteği ve Türk Eximbank Kredileri, Factoring, Forfaiting, Finansal Kiralama, İthalat ve İhracatçının Karşılaştığı Sorunlar ve Dış Ticarette Riskler konuları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır
Seçmeli Ders UTL4015 ELEKTRONİK LOJİSTİK 3 0 5
Bilişim teknolojileri, temel internet kavramları, lojistik süreçlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı, elektronik lojistik kavramı, lojistik firmalarında elektronik lojistik uygulamaları.
Seçmeli Ders UTL4017 TERSİNE LOJİSTİK 3 0 5
Tersine lojistik ve tersine lojistiğin çeşitli kavramlarla ilişkisi, Tersine lojistiğin önemi ve gerekçeleri, Tersine lojistik faaliyetler, Tersine lojistik ile ilgili sektörel özel konular, yasa ve yönetmelikler, Tersine lojistikte ağ tasarımı, Tersine lojistik uygulama örneklerinin incelenmesi.
Seçmeli Ders UTL4019 LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAKLARDAN FAYDALANMA 3 0 5
Lojistikte dış kaynak kullanımı, dış kaynak kullanımının önemi, lojistikte dış kaynak kullanımının tarihsel gelişimi
Seçmeli Ders UTL4021 FİLO YÖNETİMİ 3 0 5
Filo yönetiminde temel tanım ve kavramlar, filo bölümü organizasyon yapısı ve sektörden örnekler
Seçmeli Ders UTL4023 YALIN, ÇEVİK VE HİBRİD TEDARİK ZİNCİRLERİ 3 0 5
Yalın yaklaşım ve yalın düşüncenin ilkeleri, İsraf kavramı, yalın üretim, yalın üretim için gerekli koşullar ve toplam kalite yönetimi, Kanban sistemi ve tam zamanında üretim yaklaşımı, çevik üretim yaklaşımı, yalın, çevik ve hibrid stratejilerin kıyaslanması.
Seçmeli Ders UTL4025 İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK 3 0 5
İş ahlakı, iş ahlakı ve etik, sosyal sorumluluk, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk teorileri, iş ahlşakının kurumsallaştırılması, iş ahlakı ve soyal sorumluluk uygulamaları
Seçmeli Ders UTL4029 YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2 1 5
Yazışmaların niteliksel özellikleri, Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları, Yazı yazma süreci, Resmi Yazı Türleri, İş Yazılarının Bölümleri, İş Yazısının Türleri, Özel yazı türleri, Giden evrak işlemleri.
Seçmeli Ders UTL4031 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA 3 0 5
Bu derste, ilk olarak işletme fonksiyonlarına ilişkin önemli konular hakkında bazı hatırlatmalar yapılacaktır. Daha sonra Logo Tiger Enterprise, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bilgisayar yazılımına ilişkin Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satış ve Dağıtım Yönetimi, Finans ve Muhasebe Yönetimi Modüllerinin kullanımı öğrenilecektir. Uygulamalar mal ticareti yapan işletmeler, hizmet işletmeleri ve üretim işletmelerine ilişkin hazırlanan senaryolar üzerinden yapılacaktır.
Seçmeli Ders UTL4033 BORÇLAR HUKUKU 3 0 5
Günlük yaşamın hemen her alanında karşılaşılan özel hukuka ait borç ilişkilerini genel yönleriyle ele alıp incelemek.
Seçmeli Ders UTL4035 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 2 1 5
Stüdyo donanımının, makine ve ekipmanların tanıtımı, ışık (yönleri, türleri) ve kompozisyon, dijital görüntü işleme, proje briefleri, çekim teknikleri konularına değinilerek prodüksiyon aşamasına kadar reklam çalışmalarına odaklı fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Seçmeli Ders UTL4037 BİLGİSAYAR DESTEKLİ OPTİMİZASYON 2 1 5
Seçmeli Ders UTL4039 MİKRO İKTİSAT 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4041 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4043 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4045 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4047 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4049 YÖNETİM MUHASEBESİ 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4051 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4053 ULUSLARARASI HUKUK 3 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders UTL4012 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKTE SİGORTA 3 0 5
Sigortanın Tanımı, Temel Sigortacılık Kavramları, Sigortacılığın Dünyadaki Ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi, Sigortanın İş Süreçlerindeki Yararları, Sigorta Sistemleri, Sigorta Sistemlerinin Bileşenleri, Sigorta Sözleşmeleri, Sigorta Hizmetlerinin Fiyatlandırılması, Sigorta Tazminatı, Risk Yönetimi, Sigorta Türleri: Can, Mal, Sorumluluk Gibi, Türk Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunları, Çözüm Önerileri, Dünyada Ve Türk Sigorta Sisteminde Lojistik Ve Taşımacılık Uygulamaları.
Seçmeli Ders UTL4014 ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMALARI 2 1 5
Sosyal, kültürel, politik, teknik ve kurumsal alanları içeren uluslararası çevre, çokuluslu stratejik zorunluluklar ve finans, piyasa, insan kaynakları ve yönetimin diğer bakış açılarını içeren örgütsel hareketler.
Seçmeli Ders UTL4016 ULUSLARARASI LOJİSTİK HUKUKU 3 0 5
Uluslararası Lojistik Operasyonları Sırasında Karşılaşılan Mevzuatlar, Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş Ve Çıkışına İlişkin İşlemler, Taşıyıcı Beyanı Olan “Özet Beyan”, Gümrük Beyanı, Gümrükçe Onaylanmış İşlem Ve Kullanım Halleri, Gümrük Rejimleri, Gümrük Müşavirliği, Para Cezaları İle İlgili Hükümler, Yasadışı Ticareti Önlemek İçin Yürürlüğe Konulmuş Olan “Kaçakçılıkla Mücadele Düzenlemeleri” İle “Kara Para Ve Suç Gelirleriyle Mücadele Düzenlemeleri”.
Seçmeli Ders UTL4018 PORTFÖY YÖNETİMİ 3 0 5
Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB Menkul kıymet kavramı Portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi Etkin piyasalar kuramı Markowitz portföy teorisine giriş Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü ve etkin sınırın oluşturulması Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş Arbitraj fiyatlama modeli Portföy performansının değerlendirilmesi Aktif – Pasif portföy yönetimi Uluslar arası çeşitlendirme
Seçmeli Ders UTL4020 ELEKTRONİK TİCARET VE İNTERNETTE PAZARLAMA 3 0 5
Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Elektronik Pazarlama Temel İnternet Kavramları İnternetin Çalışma İlkeleri Elektonik Ticaret Altayapısı ve Altaypı Elemanları Elektronik Ticaretteki Gelişimler İnternet Sayfası Geliştirme Süreci Elektronik Ortamda Rekabet Elektronik Ortamda Tüketici Davranışı Elektronik Ortamda Pazarlama Karması Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri Elektronik Ortamda Ticareti Etkileyen Temel Faktörler
Seçmeli Ders UTL4024 ÇEVRE VE ENERJİ 3 0 5
Enerji tanımı ve kullanım prensipleri, enerji çeşitleri, Enerji ihtiyacı, Enerji üretim kaynakları, Fosil kökenli yakıtlar, Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Biokütle ve biyogaz, Hidroelektrik enerji, Nükleer enerji, Denizlerden elde edilen enerji, Hidrojen enerjisi ve diğer gelişmekte olan yenilenebilir enerji kaynakları, Enerji yönetimi ve denetimi
Seçmeli Ders UTL4026 LİDERLİK VE MOTİVASYON 3 0 5
Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştıurmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon
Seçmeli Ders UTL4028 İCRA VE İFLAS HUKUKU 3 0 5
İcra ve iflas hukukunun Türk hukuk düzenindeki yeri, icra hukukunun amacı ve kaynakları, icra teşkilatı, genel olarak icra takip yolları
Seçmeli Ders UTL4030 İDARE HUKUKU 3 0 5
Derste, idare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönleri, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Seçmeli Ders UTL4032 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU 3 0 5
Uluslararası Ticaret Hukukunun Temel Kavramları, Uluslararası Ticari Anlaşmalar, Uluslararası Ticari Alım-Satım Usulleri, Kambiyo Ve Akreditif Türleri, Uluslararası Alım-Satımlarda Kullanılan Belgeler, INCOTERMS (Uluslararası Ticari Terimler), Başlıca Uluslararası Ticari Sözleşme Türleri, Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, Malların Uluslararası Satışına Dair Viyana Konvansiyonu, UNIDROIT Uluslararası Ticari Sözleşme İlkeleri, Avrupa Sözleşme İlkeleri, DTÖ Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim Ve Tahkim Şartı Yazımı.
Seçmeli Ders UTL4034 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 5
Bu ders öğrenciye, kurum veya kuruluşlar ve firma odaklı ingilizce yazışmaların verilmesi, bu yazışma sablonlarının öğrenciye aktarılmasını konularını kapsamaktadır
Seçmeli Ders UTL4036 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 3 0 5
Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama. Acil durum yöneticiliği mesleği.
Seçmeli Ders UTL4038 DÜNYA EKONOMİSİ 3 0 5
Dünya ekonomisinin yapısı, I-II. Dünya Savaşları, Sermaye Birikimi, Krizler, Küreselleşme-bölgeselleşme tartışmaları
Seçmeli Ders UTL4040 MAKRO İKTİSAT 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4042 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4044 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİ 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4046 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4048 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3 0 5
Seçmeli Ders UTL4050 PERAKENDE YÖNETİMİ 3 0 5