Görev / İş Tanımı

Mevlana Kurum Koordinatörü

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

Doçent Doktor

GÖREVİ

Mevlana Kurum Koordinatörü

SINIFI

Akademik

KODU


ÜST YÖNETİCİSİ

REKTÖR

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Rektör ve İlgili Rektör Yardımcısı

ASTLARI

İlgili memur

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

 • Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisinin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, yükseköğretim kurumlarının en yüksek kurum amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personelidir.Bu kapsamda Yönetimi altında bulunan Mevlana Değişim Programı ofisinde hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

      2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Mevlana Değişim Programının üniversite içinde tanıtımı, tanıtım materyallerinin hazırlanması. Anlaşmalı üniversitelerle gerekli yazışmaların yapılması. Mevcut anlaşmaların güncellenmesi ve yeni anlaşmalar yapma taleplerinin değerlendirilerek imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak.
 • İlgili koordinatörlerle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışmak.
 • Mevlana Değişim Programı Seçim Komisyonlarında yer almak ve bu komisyonlarda alınan kararları uygulamak,
 • Mevlana Değişim Programlarının gerektirdiği Mevlana Protokollerini hazırlamak, Öğretim Üyesi ve Öğrencilere ait hareketlilik protokollerini onaylamak,
 • Harcama Yetkiliği görevini yürütmek,
 • İlana çıkmak ve gerekli duyuruları yapmak,
 • Mevlana Değişim Programı bütçelerini yıllık kontenjanlara, Yüksek Öğretim Kurumu’nun aldığı veya alacağı kararlar doğrultusunda dağıtmak ve ödeme işlemlerini takip etmek,
 • Koordinatörlük ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,
 • Koordinatörlük birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, disiplini sağlamak,
 • Koordinatörlüğün diğer birimler, kuruluşlar ve üst yönetim ile ilişkilerini düzenlemek, temsil görevini yerine getirmek,
 • Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerinin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesinin sağlanmasında gerekli desteği sağlamak.
 • Mevlana Değişim Programı ile ilgili gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
 • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı alan.

  b) İş Riski

Var ( Mali risk)

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [ X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

Akademik Personel olma şartları.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

 Yok.

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

İyi derecede İngilizce bilmek ve uluslararası düzeyde İngilizce yazışmalar yapabilmek

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

     Yok.

5)  ÖZEL NİTELİKLER

 • Araştırıcı,
 • Pratik çözüm üretebilen.
 • Sorgulayıcı.
 • Kendine güvenen.
 • İyi iletişim kurabilen.
 • Hızlı, düzenli ve dikkatli olmak.
 • Temsil yeteneğine sahip olmak.
 • Yazışma kurallarına hakim olmak.

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Adı ve Soyadı:

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

   /   /                                                                                                       

 

ONAYLAYAN

(Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/…

                                             

 

Mevlana Ofis Personeli

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

MEMUR

GÖREVİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ MEMURU

SINIFI

İDARİ

KODU

7795

ÜST YÖNETİCİSİ

REKTÖR

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektör

ASTLARI

 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 •        1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI
 • Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde gelen-giden öğrencilerin değişim işlemlerinin yapılması, evraklarının dosyalanması ve dosya takibinin yapılması. Üniversitemiz ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki Mevlana Değişim Programı ile ilgili gerekli yazışmalar ve raporlamaların yapılması. Uluslararası İlişkiler Ofisi diğer işlerinde gerekli desteğin sağlanması.
 •        2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 • Mevlana Değişim Programına ait anlaşmaları hazırlamak ve imza aşamasını takip etmek.
 • İlgili koordinatörlerle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışmak.  
 • Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerinin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesinin sağlanmasında gerekli desteği sağlamak.
 • Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.
 • Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 • Mevlana Değişim Programı web sayfasının kontrolünü yapmak ve bilgilerin güncellenmesini sağlamak.
 • Ofis işlemleri ile ilgili üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Ofiste gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerden dolayı Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörüne, Genel Sekretere, Rektör Yardımcısına ve Rektöre karşı sorumluluk.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı alan.

  b) İş Riski

Var ( Mali risk)

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [ X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En az önlisans mezunu  olmak; Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunu olmak.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

 Yok.

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Yok.

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

     Yok.

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER

 • Araştırıcı,
 • Pratik çözüm üretebilen.
 • Sorgulayıcı.
 • Kendine güvenen.
 • İyi iletişim kurabilen.
 • Hızlı, düzenli ve dikkatli.
 • Temsil yeteneğine sahip olmak.
 • Yazışma kurallarına hakim olmak.

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Adı ve Soyadı: 

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

   /    /                                                                                                       

 

ONAYLAYAN

(Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/...

                                              Son Güncelleme Tarihi:10.05.2022