REKTÖRDEN


Üniversiteler, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet fonksiyonları ile toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan değişiminin ve gelişiminin temel itici gücünü oluştururlar. Eğitim-öğretim, uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini; araştırma, insanoğlunun bilgi birikiminin tarihsel olarak korunmasını, yeni teorik ve pratik bilgi ve teknolojinin üretilmesini, üretilen bilginin gelecek nesillere aktarılmasını ve topluma hizmet ise, araştırma ve eğitim-öğretim fonksiyonlarının bir sonucu olarak ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasını kapsamaktadır. Bu temel fonksiyonların planlı bir şekilde yerine getirilmesiyle bireysel ve toplumsal refahın artması beklenmektedir.  Bunların yanı sıra üniversiteler, farklı alanlarda ihtisaslaşarak, disiplinlerarası çalışmalar yaparak ve uluslararasılaşmaya çalışarak hem bölgesel ve ulusal gelişmeye hem de geniş anlamda insanlığın refahına katkıda bulunmaktadırlar.

 

Üniversitelerin bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için kaynakların doğru planlanması, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemizin mevcut fiziki, teknolojik ve beşeri sermayesinin en yüksek katma değeri ortaya çıkaracak şekilde yönetilmesi, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve sektörlerin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunların başarılabilmesi, temel değerlerimiz olan ortak akıl ve katılımcılık, akademik özgürlük, yenilikçilik, tarafsızlık ve toplumsal sorumluluk ışığında mümkün olabilmektedir.

 

Hedefimiz, çeyrek asırlık akademik birikimiyle öğrencileri merkeze alan, paydaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelen, bilimsel gelişmelere öncülük eden, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunan bir üniversite olmaktır. Aynı zamanda geleceğimizin güvencesi ve varlık nedenimiz olan gençlerimizi, hayata en iyi şekilde hazırlamak ve onları hem akademik olarak yetkin hem de sosyal ve kültürel açıdan güçlü birer bireyler olarak yetiştirmektir

Prof.Dr.Muhsin KAR

Rektör