Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SOS1001 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 0 5
Sosyolojinin Tanımı ve Temel Kavramları, Temel Toplumsal Kurumlar.
Zorunlu Ders SOS1003 FELSEFEYE GİRİŞ 3 0 5
FELSEFENİN TANIMI VE MAHİYETİ, TEMEL KAVRAMLAR.
Zorunlu Ders SOS1005 SİYASET BİLİMİ I 3 0 4
SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI VE MAHİYETİ.
Zorunlu Ders SOS1007 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3 0 5
PSİKOLOJİNİN TANIMI, DAVRANIŞ, İNSAN DAVRANIŞININ ANLAŞILMASI.
Zorunlu Ders SOS1009 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3 0 5
KÜLTÜR KAVRAMININ TANIMI VE MAHİYETİ, MADDİ VE MANEVİ KÜLTÜR UNSURLARI.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SOS1002 POPÜLER KÜLTÜR VE TOPLUM 3 0 4
GÜNCEL TOPLUMSAL OLAY, OLGU VE SORUNLARIN SOSYOLOJİK TEORİLER ÇERÇEVESİNDE TARTIŞILMASI
Zorunlu Ders SOS1002 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 3 0 6
Zorunlu Ders SOS1004 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 6
Zorunlu Ders SOS1004 FELSEFE TARİHİ 3 0 5
Başlıca felsefi ekoller ve filozoflar
Zorunlu Ders SOS1006 SİYASET BİLİMİ 3 0 5
TEMEL SİYASET BİLİMİ TEORİLERİ.
Zorunlu Ders SOS1008 SOSYAL PSİKOLOJİ 3 0 6
SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI, BİREY TOPLUM ETKİLEŞİMİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ.
Zorunlu Ders SOS1010 BİLİM TARİHİ 3 0 5
BİLİMİN TANIMI VE İÇERİĞİ, BİLİMİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SOS2001 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 3 0 5
DURKHEIM, COMTE, MARX, WEBER.
Zorunlu Ders SOS2003 KURUMLAR SOSYOLOJİSİ 3 0 5
AİLE, EĞİTİM, EKONIMİ, SİYASET GİBİ TEMEL TOPLUMSAL KURUMLAR.
Zorunlu Ders SOS2005 MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM 3 0 5
Zorunlu Ders SOS2005 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3 0 5
OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRK TOPLUMUNUN GELİŞİM AŞAMALARI.
Zorunlu Ders SOS2007 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 3 0 5
ÇALIŞMA HAYATININ TOPLUMSAL KURUMLARLA OLAN İLİŞKİSİ.
Zorunlu Ders SOS2009 HUKUK SOSYOLOJİSİ 3 0 5
HUKUKUN TOPLUMSAL KURUMLARLA OLAN ORGANİK BAĞININ İNCELENMESİ.
Zorunlu Ders SOS2009 NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I 3 0 5
VERİ GİRİŞİ, VERİ ANALİZİ VE SURVEY
Zorunlu Ders SOS2011 MEKAN SOSYOLOJİSİ 3 0 5
TOPLUMSAL OLAYLARIN MEYDANA GELDİĞİ MEKANLARIN İNCELENMESİ
Zorunlu Ders SOS2013 KENT SOSYOLOJİSİ 3 0 5
KENTE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR, KENTLEŞME SORUNLARI
Seçmeli Ders SOS2015 SOSYAL DEĞİŞME 3 0 5
SOSYAL DEĞİŞMEYE ETKİ EDEN DİNAMİKLER
Seçmeli Ders SOS2017 KIR SOSYOLOJİSİ 3 0 5
XX
Seçmeli Ders SOS2019 MESLEKİ İNGİLİZCE I 3 0 5
XX
Seçmeli Ders SOS2021 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders SOS2023 SOSYOLOJİK METİNLER VE ETİK 3 0 5
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SOS2002 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ II 3 0 5
PARETO, MONTESQUIEU, TOCQUEWILLE
Zorunlu Ders SOS2004 AİLE SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Ailenin tanımı ve muhtevası, aile kurumunun tarihsel gelişim süreci, aile kuramları
Zorunlu Ders SOS2006 TOPLUMSAL DEĞİŞME 3 0 5
Zorunlu Ders SOS2008 KIR SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Zorunlu Ders SOS2010 NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II 3 0 5
Zorunlu Ders SOS2012 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ 3 0 5
EKONOMİNİN TANIMI, TEMEL KAVRAMLAR, EKONOMİK FAALİYETLERİN TOPLUMLA OLAN İLŞŞKİLERİ.
Seçmeli Ders SOS2014 HUKUKA GİRİŞ 3 0 5
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Seçmeli Ders SOS2016 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3 0 5
XX
Seçmeli Ders SOS2018 İKTİSADA GİRİŞ 3 0 5
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SOS3001 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 3 0 5
MERTON, COSER, PARSONS, GOFMAN, BLUMER, MILLS.
Zorunlu Ders SOS3003 KENT SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Zorunlu Ders SOS3005 NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 0 5
İÇERİK VE SÖYLEM ANALİZİ
Zorunlu Ders SOS3005 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 3 0 5
BİREYİN BAŞLICA GELİŞİM DÖNEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ, GELİŞİM DÖNEMLERİNİN İNSAN DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİLERİ.
Seçmeli Ders SOS3007 AİLE SOSYOLOJİSİ 3 0 5
AİLENİN TANIMI VE MUHTEVASI, AİLE KURUMUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ, AİLE KURAMLARI.
Seçmeli Ders SOS3009 DEMOGRAFYA 3 0 5
NÜFUS VE TOPLUM
Seçmeli Ders SOS3011 PSİKOLOJİ KURAMLARI 3 0 5
SIGMUND FREUD, ERIC FROMM
Seçmeli Ders SOS3013 SANAT FELSEFESİ 3 0 5
SANAT FELSEFE İLİŞKİSİ
Seçmeli Ders SOS3015 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KAMUSAL ALAN 3 0 5
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ, TOPLUMSAL CİNSİYET VE TOPLUMSAL LİŞKİLER
Seçmeli Ders SOS3017 SOSYAL EŞİTSİZLİKLER 3 0 5
SOSYAL EŞİTSİZLİKLERE YOL AÇAN FAKTÖRLER,
Seçmeli Ders SOS3019 KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ 3 0 5
SERBEST VE MECBURİ KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ
Seçmeli Ders SOS3021 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3 0 5
EĞİTİM SÜRECİNİN SOSYOLOJİK BOYUTUNU.
Seçmeli Ders SOS3023 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KAMUSAL ALAN 3 0 5
Seçmeli Ders SOS3025 HUKUK SOSYOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders SOS3027 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders SOS3029 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders SOS3031 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders SOS3033 SANAT SOSYOLOJİSİ 3 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SOS3002 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II 2 0 5
GOULDNER, BELL, ETZİONI, BERGER, GARFİNKEL
Zorunlu Ders SOS3004 KLASİK MANTIK 3 0 5
ÖNERME VE KIYAS
Zorunlu Ders SOS3006 TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ 3 0 5
OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRK SOSYOLOJİSİ VE TÜRK SOSYOLOGLARI
Zorunlu Ders SOS3006 SİYASET VE TOPLUM 3 0 5
Seçmeli Ders SOS3008 SOSYAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ 3 0 5
TÜRKİYEDE YAŞAYAN SOSYAL HAREKETLER
Seçmeli Ders SOS3010 GÖÇ SOSYOLOJİSİ 3 0 5
GÖÇ OLGUSUNUN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Seçmeli Ders SOS3012 SİVİL TOPLUM 3 0 5
SİVİL TOPLUM HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİK OLARAK ANALİZ EDİLMESİ
Seçmeli Ders SOS3014 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 3 0 5
ÇEVRE OLGUSUNUN VE ÇEVRECİ HAREKETLERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Seçmeli Ders SOS3016 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 5
İLETİŞİM SÜRECİNİN VE TEORİLERİNİN SOSYOLOJİK YÖNDEN ANALİZ EDİLMESİ
Seçmeli Ders SOS3018 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Toplumsal yapı ve değişmenin edebi eserler üzerinden incelenmesi
Seçmeli Ders SOS3020 PSİKOLOJİ TARİHİ 3 0 5
Psikolojinin gelişim aşamaları
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SOS4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
BİTİRME TEZİ HAZIRLANMASI
Zorunlu Ders SOS4001 NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I 3 0 5
VERİ GİRİĞİ, VERİ ANALİZİ VE SURVEY
Zorunlu Ders SOS4003 SEMBOLİK MANTIK 3 0 5
TÜMDENGELİM, TÜMEVARIM, ÖNERMELER MANTIĞI
Seçmeli Ders SOS4007 NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 0 5
İÇERİK VE SÖYLEM ANALİZİ
Seçmeli Ders SOS4009 GÜNCEL SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR I 3 0 5
TÜRKİYENİN GÜNCEL SORUNLARI
Seçmeli Ders SOS4011 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3 0 5
TURİZM VE TOPLUM
Seçmeli Ders SOS4013 SOSYAL ÇALIŞMA 3 0 5
Bireyin sahip olduğu potansiyeli ve olanakları en iyi şekilde kullanabilmesi
Seçmeli Ders SOS4015 HALK BİLİMİ 3 0 5
TOPLUM VE KÜLTÜR
Seçmeli Ders SOS4017 KÜRESELLEŞME 3 0 5
KÜRESELLŞME VE TOPLUM
Seçmeli Ders SOS4019 ESTETİK 3 0 5
ESTETİK VE TOPLUM
Seçmeli Ders SOS4021 İŞARET DİLİ 3 0 5
XX
Seçmeli Ders SOS4023 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
x
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SOS4002 NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II 3 0 5
ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİNDE KULLANILA İSTATİSTİK PROGRAMLAR
Zorunlu Ders SOS4004 EĞİTİM FELSEFESİ 3 0 5
EĞTİMİN FELSEFİ BOYUTUYLA ANALİZ EDİLMESİ
Seçmeli Ders SOS4008 ENGELLİLER SOSYOLOJİSİ 3 0 5
ENGELLİLER VE TOPLUM
Seçmeli Ders SOS4010 GÜNCEL SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR II 3 0 5
TÜRKİYENİN GÜNCEL SORUNLARININ TARTIŞILMASI
Seçmeli Ders SOS4012 İKTİSADA GİRİŞ 3 0 5
TÜRKÇE
Seçmeli Ders SOS4014 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ 3 0 5
ÖRGÜT VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, ÇAĞDAŞ ÖRGÜTLERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Seçmeli Ders SOS4016 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 5
Gelişim Psikolojisinde Kullanılan Başlıca Yöntemler, Gelişim Psikolojisiyle ilgili kavramlar, Gelişimin Temel İlkeleri, Fiziksel ve Motor Gelişim, Psikososyal Gelişim, Zihinsel Gelişim, Ahlaki Gelişim, Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı.
Seçmeli Ders SOS4018 HAKLAR SOSYOLOJİSİ 3 0 5
İNSAN HAKLARININ TOPLUMSAL KÖKENİ
Seçmeli Ders SOS4020 FELSEFİ METİNLER 3 0 5
KLASİK VE ÇAĞDAŞ FELSEFİ METİNLER