Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDE1001 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I 2 0 4
Divan Edebiyatı terimi içine alan dönem. Oluşması ve gelişmesi. Zirve şahsiyetleri ve eserlerinden örnekler. Bu edebi şekillerden şiirler okutulması. öğrencinin kelime öğrenmesi hedef alınarak beyitlerin nesre çevrilmesi.
Zorunlu Ders TDE1003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI I 2 0 4
1923.1980 arası Türk şiirinin başlıca temsilcileri ve bunlara ait eserlerin örneklerle tahil edilmesi.
Zorunlu Ders TDE1005 TÜRK HALK EDEBİYATI I 2 0 4
Türk Halk Edebiyatı kavramı tanımı kapsamı. Türk Halk Edebiyatı hakkında genel bilgiler. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ve türleri.
Zorunlu Ders TDE1007 TÜRK DİLBİLGİSİ I 2 0 3
Türkiye Türkçesinde işlemekte olan temel kurallar hakkında detaylı bilgi vermek, ses ve anlam değişmelerinin sebeplerini izah etmek ve değişmeler sonucunda ortaya çıkan durumların kavranmasını sağlamak, Türkiye Türkçesinin yapı ve işleyiş özelliklerini tanıtmak, bu işleyiş sisteminin temellerine inmek, dilin kullanımındaki hataları göstermek ve bunlardan kurtulmanın yollarını göstermek.
Zorunlu Ders TDE1009 TÜRK DİLİ TARİHİ I 2 0 3
Türk dilinin doğuşu ve akraba diller meselesi. Ural Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri. Altay dilleri teorisi. Türk dilinin tarihi devreleri
Zorunlu Ders TDE1011 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4
Osmanlı Türkçesi alfabesi. El yazısı çalışmaları. Transkripsiyon alfabesi ünlülerin yazım kuralları Türkçe imlada kalın ve ince ünsüzler. Sonek ve edatların yazımı. Arapça ve Farsça tamlama çeşitleri
Zorunlu Ders TDE1013 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I 2 0 3
Edebi sanatlar, edebiyat, sanat, edebiyat kaynakları, edebi dönemler, anlayışlar, hareket, ölçüleri, biçimleri ve türleri şiirler ve çeşitleri...
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDE1002 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II 2 0 4
Edebi sanatlar hakkında bilgi verdikten sonra edebi sanatlar, edebi türler, ebced, tarih düşürme gibi gelellikle şiirde kullanılan bazı ifade ve şekil unsurlarını seçilen örneklerle göstermek. Ayrıca bu örnek şiirler ışığında dönemin sosyal ve kültürel hayatına dair bilgiler vermek
Zorunlu Ders TDE1004 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI II 2 0 4
1923.1980 arası Türk edebiyatında nesir türünün gelişme seyri ve bu seyre etki eden genel hususlar ile birlikte ele alınarak tahlili bir yöntemle değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders TDE1006 TÜRK HALK EDEBİYATI II 2 0 3
Halk nazmı ve halk nesri kavramlarının izahı. Halk nazmının şekil ve tür problemleri. Koşma mani türkü destan semai varsağı aruzlu türlerin açık örneklerle açıklanması. Halk nesrine örnekler verilmesi.
Zorunlu Ders TDE1008 TÜRK DİLBİLGİSİ II 2 0 4
Türkiye Türkçesinde kelime türlerinin morfolojik özellikleri. İsim isim. Sıfat. Zamir. Zarf. Edat. Bağlaç. Ünlem. ve Fiil. başlıkları altında ele alınıp incelenmektedir. Türkçede kelimelerin morfolojik olarak oluşumunu sağlayan türetme eklerinin ekleniş biçimleri ve kuralları ayrıntılı olarak işlenmektedir
Zorunlu Ders TDE1010 TÜRK DİLİ TARİHİ II 2 0 3
Türk dilinin tarihi devrelerinden Eski Türkçe Karahanlı Türkçesi Harezm Türkçesi Kıpçak Türkçesi Çağatay Türkçesi Eski Anadolu Türkçesi Osmanlı Türkçesi. Türkiye Türkçesine geçiş ve Çağdaş Türk lehçelerinin doğuşu
Zorunlu Ders TDE1012 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4
Arapça ve Farsça ön ve son ekler sayılar. EBCED harfi cerler Arapça kelimelerde kök bulma ve yeni kelime müştak türetme işlemlerinin öğretilmesi. Metinler üzerinde okuma ve yazma.
Zorunlu Ders TDE1014 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II 2 0 3
Dünya edebiyatında düşünce hareketleri, edebî akımlar, edebiyat kuramları ve edebiyat eleştiri yöntemleri ve edebî türlerin tasnifi...
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TDE2001 ESKİ TÜRK EDEBİYATI III 2 0 4
Türklerin Müslüman olmaları ve bunların etkileri, İslami Türk Edebiyatının ilk eserleri, Kaşkarlı Mahmud Divanu Lügatit Türk, Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig, Edib Ahmed Atabetül Hakayık, Ahmed Yesevi Divan ı Hikmet. Anadoluda XIII. yüzyılda Türk edebiyatının Görünümü. Mevlana, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Yunus Emrenin hayatı edebi şahsiyetleri ve eserleri, Anadoluda XIV. yüzyılda Türk edebiyatının Görünümü. Gülşehri, Aşık Paşa, Ahmedi, Seyyid Nesimi, Kadı Burhaneddin, Hoca Mesudun hayatı edebi şahsiyeti eserleri ve bu şahsiyetlerden örnek metinler.
Zorunlu Ders TDE2003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI III 4 0 4
1908 1922 yılları arasında ortaya çıkan Türk Edebiyatının kronolojik gelişmesi ekolleri önemli temsilcileri ve seçme metinlerin incelenmesi
Zorunlu Ders TDE2005 TÜRK HALK EDEBİYATI III 2 0 4
Destan kavramı. Destanlar üzerine yapılan çalışmalar. Türk destanlarının sınıflandırma çalışmaları yaratma ve yaratılış destanları. Türk düşüncesinde yaratılış olgusu ve Yaratılış destanları. Göç. Türeyiş. Bozkurt. Ergenekon. Alp Er Tunga. Şu. Oğuz Kağan. Saltuk Buğra Han. Cengiz Han. Battal Gazi. Manas ve Alpamış destanlarının metin tahlili.
Zorunlu Ders TDE2007 TÜRK DİLBİLGİSİ III 4 0 4
Kelime Bilgisinin tanımı. Kelimenin hem yapı hem anlam bakımından incelenmesi. Kelime çeşitleri simler isimlerin çeşitleri İsim çekimi ekleri. Yapılarına göre isimler Basit isimler, Türemiş isimler Birleşik isimler Sıfatlar sıfatların çeşitleri Sıfat tamlaması Yapılarına göre sıfatlar Basit sıfatlar Türemiş sıfatlar Birleşik sıfatlar. Zarflar Zarfların çeşitleri Zaman zarfları Yer yön zarfları Durum zarfları Nicelik zarfları Soru zarfları Yapılarına göre zarflar Basit zarflar Türemiş zarfların anlamları yapıları ve cümledeki görevleri bakımından incelenmesi.
Zorunlu Ders TDE2009 ESKİ TÜRKÇE I 2 0 4
Köktürk tarihi. Metinler üzerindeki ilk yayınlar. Köktürk alfabesi ve Köktürkçenin fonetik özellikleri. Köktürk metinlerinin okunması. Kül Tigin yazıtının okunması ve incelenmesi fonetik, morfolojik, sentaktik, leksik .Bilge Kağan yazıtının Kül Tigin yazıtından farklı olan taraflarının incelenmesi .
Zorunlu Ders TDE2011 OSMANLI TÜRKÇESİ III 4 0 4
Osmanlı Türkçesine geçmiş Arapça kelime ve şekiller ana başlığı altında izafet türemiş isimler ve sıfatlar ile birleşik kelimeler ve edatların işlenmesi. Arapça kelime ve şekilleri içeren farklı yüzyıllara ait metinler üzerinde okuma ve yazma çalışmaları
Zorunlu Ders TDE2013 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I 2 0 3
Eski Anadolu Türkçesi söz diziminin temel özellikleri hakkında bilgi vermek, bu dönem metinleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yaparak bu metinlerdeki dil bilgisel özellikleri günümüz Türkçesiyle karşılaştırarak Türk dilinin tarihî evrimini ortaya koymaya çalışmak.
Zorunlu Ders TDE2015 TÜRK HALK BİLİMİ I 2 0 3
Halk biliminin tanımı, bu bilim dalının ilişkide olduğu bilim dallarını tanıtmak, hayatın geçiş dönemleri (doğum, evlenme, ölüm), sosyal normlar, bayramlar, törenler, kutlamalar, halk hekimliği ve halk veterinerliği hakkında bilgi vermek.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TDE2002 ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV 2 0 4
15. Yüzyıl kalsik Türk edebiyatını n genel durumu, bu yüzyılda yaşamış şairlerin ( Şeyhi, Ahmed Paşa, Necati, Mesihi vd.) hayatları eserleri ile ilgili bibliyografya, ayrıca 15. yüzyıl nesri, sultan şairler, kadın şairler, konularına göre mesnevilerin tasnifi
Zorunlu Ders TDE2004 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI IV 4 0 4
II. Meşrutiyet Devri devri hazırlayan sebepler müesseseler yenilikler yeni türler devrin belli başlı şahsiyetleri ve bu şahsiyetlerin eserlerinden örnekler
Zorunlu Ders TDE2006 TÜRK HALK EDEBİYATI IV 2 0 4
Halk nesri Olarak halk hikayeleri. halk hikayesi kavramı. halk hikayelerinin kökeni. konu ve hacim bakımından halk hikayelerinin sınıflandırılması. şekil ve muhteva hususiyetleri bakımından halk hikayeleri. halk hikayeleri inceleme yöntemleri. Dede Korkut. Köroğlu. Kerem ile Aslı. Tahir ile Zühre. Aşık Garip. Şah İsmail ve Şifai ile Selvihan hikayelerinin metin tahlilleri
Zorunlu Ders TDE2008 TÜRK DİLBİLGİSİ IV 4 0 4
Zamirler. Edatlar. Fiiller, Fiillerin sınıflandırılması Çatılarına göre filler. Yapılarına göre fiiller. Kullanışlarına göre fiiller. Durumlarına göre fiiller. Çekimli hallerine göre fillerin kelime çeşitleri cümledeki anlamları yapıları ve görevleri bakımından incelenmesi.
Zorunlu Ders TDE2010 ESKİ TÜRKÇE II 2 0 4
Uygur Türkleri ve Uygur çağının tarihi. .Uygur metinlerinin bulunuşu,araştırılması, ilk yayınlar. .Uygur alfabeleri ve Uygur Türkçesinin fonetiği, morfolojisi, söz dağarcığı, semantiği,vs. .Uygur metinlerinin okunup incelenmesi. Çatikler, Sudurlar ve diğer metinler
Zorunlu Ders TDE2012 OSMANLI TÜRKÇESİ IV 4 0 4
Osmanlı Türkçesine geçmiş Farsça kelime ve şekiller ana başlığı altında izafet terkibi türemiş isimler ve sıfatlar ile birleşik kelimeler ve edatların işlenmesi. Farsça kelime ve şekilleri içeren farklı yüzyıllara ait metinler üzerinde okuma ve yazma çalışmaları.
Zorunlu Ders TDE2014 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II 2 0 3
Eski Anadolu Türkçesi söz diziminin temel özellikleri hakkında bilgi vermek, bu dönem metinleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yaparak bu metinlerdeki dil bilgisel özellikleri günümüz Türkçesiyle karşılaştırarak Türk dilinin tarihî evrimini ortaya koymaya çalışmak.
Zorunlu Ders TDE2016 TÜRK HALK BİLİMİ II 2 0 3
Halk bilgisi, geleneksel Türk tiyatrosu, sahada derleme yöntemleri, metin merkezli ve bağlam merkezli kuramlar hakkında bilgi vermek.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TDE3001 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V 4 0 4
XVI. yüzyılın genel bir değerlendirmesi yapılarak Osmanlının bu siyaseten zirve döneminin edebi ictimai ve poetik verileri incelenir. Zati Baki Fuzuli Hayali gibi sembol şairlerin şiirleri tahlil edilir. Ayrıca Zatinin şiirlerine göre Osmanlının toplumsal hayatı takip edilir. Fuzulinin Leyla ve Mecnun mesnevisi tafsilatlı bir şekilde tahlil edilip günümüze sonuçlar çıkartılır.
Zorunlu Ders TDE3003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI V 2 0 3
1876 1908 yılları arasında ortaya çıkan Türk Edebiyatının kronolojik gelişmesi ekolleri önemli temsilcileri ve seçme metinlerin incelenmesi
Zorunlu Ders TDE3005 TÜRK HALK EDEBİYATI V 4 0 4
Tasavvuf kavramı ve tasavvuf tarihi. Halk edebiyatı vadisinde yetişmiş önemli mutasavvıflar ve fikirleri. Tasavvufi ıstılahlar.
Zorunlu Ders TDE3007 ORTA TÜRKÇE I 2 0 3
Döneme ilişkin bilgi. Alfabe. Temel metinler ve yayınlar. Karahanlı Türkçesi grameri. Metin çözümleme.
Seçmeli Ders TDE3009 TÜRK HALK BİLİMİ I 3 0 5
Nevruz ve hıdrellez hakkında bilgi, nevruz ve hıdırellez uygulamaları hakkında bilgi, veli ve keramet hakkındaki bilgiler, ziyaret yerleri hakkındaki bilgiler, geleneksel Türk tiyatrosu ve bu grupta değerlendirilen türler hakkındaki bilgiler.
Seçmeli Ders TDE3011 TÜRKMEN TÜRKÇESİ I 2 0 4
Türkmenistan Türkleri ve edebiyatı hakkında genel bilgi. Türkmenistanda yaşayan Türklerin kullandıkları Kiril alfabesi Türkmen Türkçesi ses bilgisi ve şekil bilgisi.
Seçmeli Ders TDE3013 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR I 2 0 4
Başlangıçtan 20. yüzyıla kadar Türk nesrinin tarihi gelişimi. Nesir türleri, imla hususiyetleri, seci bahisleri işlenip sade ve süslü nesirden örnek metinlerin okutulması. Metinlerin bugünkü Türkçeye aktarılması.
Seçmeli Ders TDE3015 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI I 3 0 5
Türk Diline kaynak teşkil eden eserler başlangıçtan günümüze kadar değerlendirilecektir.
Seçmeli Ders TDE3017 ŞİİR TAHLİLİ I 2 0 4
Cumhuriyet döneminin farklı grup ve anlayışına sahip şairlerinin şiirlerinden örnek metinlerin tahlil edilmesi yoluyla çeşitli şiir anlayışlarının ortaya konulması.
Seçmeli Ders TDE3019 TASAVVUF EDEBİYATI I 2 0 4
Tasavvuf kavramı. Tarihi. Tanımı ve kapsamı. Tasavvufun doğuşu ve gelişmesi. İslama gore tasavvuf ve terimleri. Mutasavvıflar
Seçmeli Ders TDE3021 TÜRK DÜNYASINDA HALK NESRİ I 3 0 5
Türk dünyasının kültür yapısı, masal ve efsane türünün şekil ve muhteva özellikleri, masal ve efsanelerden örnek metinlerin incelenmesi.
Seçmeli Ders TDE3023 BAŞKURT TÜRKÇESİ I 3 0 5
Bu derste, Başkurt Türkçesinin dil özellikleri verilecek, metinler üzerinde gramer çalışmaları yapılacaktır.
Seçmeli Ders TDE3025 TÜRK DİLİNİN TARİHİ SES BİLGİSİ 3 0 5
Modern Türk dil türlerinin ana dili ProtoTürkçenin ses düzenine ünlü ve ünsüz düzenleri ulaşmak için Türk dilinin tarihsel ses bilgisi karşılaştırmalı yöntemle ele alınır.
Seçmeli Ders TDE3027 BATI EDEBİTAYI I 2 0 4
Başlangıcından Rönesansa kadar Batı edebiyatlarının klasikleşmiş eserlerinden örnekleri üzerinde durulacaktır.
Seçmeli Ders TDE3029 TÜRK MİTOLOJİSİ I 2 0 4
Dünyanın yaratılışı ve sonuyla ilgili efsaneler. insanın yaratılışıyla ilgili efsaneler. Tanrılar. ruhlar. iyeler. kültler .ateş.ocak. demir.ağaç.orman. tabiat olayları ve Türkler.
Seçmeli Ders TDE3031 TÜRK DÜNYASI I 2 0 4
Türk dünyasına giriş.Türklerin tarihi.Türk adı.Türklerin yaşadığı coğrafya.Türklerin dili.Türklerin edebiyatı.Türklerin nüfusu.Türklerin ekonomik ve iktisadi durumları. Türk dünyasına tarihi Bakış. Bulgar Grubu Türk Toplulukları.Oğuz.Batı. grubu Türk toplulukları.Karluk .Doğu. grubu Türk toplulukları.Kıpçak .Kuzey. grubu Türk toplulukları.Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkler.Türkistan.
Seçmeli Ders TDE3033 AŞIK EDEBİYATI I 2 0 4
Aşık, Ozan, Bahşi gibi terimler etrafında düşünceler, Aşık edebiyatında şekil ve tür bilgisi, Aşık fasıllarının yöresel karşılaştırılması, Aşık edebiyatının meseleleri, Aşık edebiyatının asırlar boyunca geçirdiği merhaleler
Seçmeli Ders TDE3035 METİN ŞERHİ I 2 0 4
Şerh ve Metin tahlili metodlarıyla birlikte karşılaştırılır. Şiir dilinin nitelikleri anlatılır ve çeşitli şiirler okunarak uygulama yapılır.
Seçmeli Ders TDE3037 FARSÇA I 3 0 5
Farsçanın gramer özelliklerinin verilmesi, özellikle Osmanlı şiir dilinde kullanılan kelimelerin öğretilmesi,manzum ve mensur metin çözümleri.
Seçmeli Ders TDE3039 DİNİ TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI I 2 0 4
Dini Tasavvufi Türk Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar oluşumu, gelişimi, kadrosu ve edebi eserleri üzerine incelemeler yapılmaktadır. Bu edebiyatın tarihi seyri, onu oluşturan unsurlar ve özellikleri irdelenmektedir. Türklerin dini tarihi ve müslüman oluşları, bu edebiyatın faydalandığı islami ilimler, tasavvuf ceryanının sufiler ve özellikle Türk sufilerine göre tanımlanması üzerinde durulmaktadır. Yesevi ve halifeleri, Yusuf Has Hacip, Yükneki üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır
Seçmeli Ders TDE3041 GAGAVUZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I 2 0 4
Gagavuz Türkleri ve edebiyatları hakkında genel bilgi. Gagavuz Türklerinin kullandıkları Kiril alfabesi. Gagavuz Türkçesi ses bilgisi ve şekil bilgisi. Çeviri metotları. Gagavuz Türkçesinden Türkiye Türkçesine kolay anlatım yolları. çok kullanılan ifade ve deyimler. Kısa metinlerin çevirisi.
Seçmeli Ders TDE3043 TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ I 2 0 4
Bu derste, modern Türk lehçelerinin ön biçimlerinin ve oluşum şartlarının görüldüğü Tarihsel Türk lehçeleri ses, biçim ve sözvarlığı bakımından etraflıca ele alınacak, Türk lehçelerinin yazı dili olmadan önceki geçirdikleri süreç gösterilecek, modern Türk lehçelerinin ayırıcı özelliklerine dikkat çekilecektir.
Seçmeli Ders TDE3045 HAREZM TÜRKÇESİ I 2 0 4
Harezm Türkçesi (14. yy.) metinlerinin yazıldığı saha olan Harezm bölgesinin tarihi, kültür durumu, etnik yapısı bakımından genel bir değerlendirmesi yapılacak; Kısasül Enbiya, Nehcül Feradis başta olmak üzere bu dönem eserleri okunacak ve bu eserlerden hareketle Harezm Türkçesinin gramer özellikleri ortaya konacaktır.
Seçmeli Ders TDE3047 ESTETİK VE SANAT I 2 0 4
y
Seçmeli Ders TDE3049 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I 2 0 4
Seçmeli Ders TDE3051 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM I 2 0 4
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TDE3002 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI 4 0 4
XVII. yüzyıl klasik Türk Edebiyatı dönemi siyasi ictimai ve edebi açıdan değerlendirilir. Bu döneme damgasını vuran dört farklı üslup tanıtılır. Dönemin simge isimleri olan Nefi Neşati Nevizade Atayi şiirleriyle birlikte ele alınıp incelenir. Osmanlı toplum hayatının şiir ve diğer nevilerdeki izleri tartışılır
Zorunlu Ders TDE3004 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI VI 2 0 3
1876 1908 yılları arasında ortaya çıkan Türk Edebiyatının kronolojik gelişmesi ekolleri önemli temsilcileri ve seçme metinlerin incelenmesi
Zorunlu Ders TDE3006 TÜRK HALK EDEBİYATI VI 4 0 4
Aşık edebiyatında şekil ve tür bilgisi. aşık fasılları. aşık edebiyatının meseleleri.
Zorunlu Ders TDE3008 ORTA TÜRKÇE II 2 0 3
Döneme ilişkin bilgi. Kullanılan alfabe. Temel metinler ve ilgili yayınlar. Harezm ve Kıpçak Türkçesi grameri. Metin çözümleme.
Zorunlu Ders TDE3010 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 3 0 5
Eski Anadolu Türkçesi söz diziminin temel özellikleri hakkında bilgi vermek, bu dönem metinleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yaparak bu metinlerdeki dil bilgisel özellikleri günümüz Türkçesiyle karşılaştırarak Türk dilinin tarihî evrimini ortaya koymaya çalışmak.
Seçmeli Ders TDE3012 TÜRKMEN TÜRKÇESİ II 2 0 4
Çeviri Metotları. Çeviri problemleri. Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesinde kolay anlatım yolları. çok kullanılan ifade ve deyimler. kısa metinlerin çevirisi.
Seçmeli Ders TDE3014 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR II 2 0 4
Tezkirenin tanımı. tarihi seyri. Arap ve fars Edebiyatlarında tezkire. Çağatay ve Anadolu sahasında tezkire bahislerş üzerinde durulup Mecalisün nefaisden başlayarak günümüze kadar yazılmış tezkireler hakkında bilgi verilmesi ve örnek metinler okutulup bugünkü Türkçeye aktarılması.
Seçmeli Ders TDE3016 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI II 2 0 4
Türk Diline kaynak teşkil eden eserler başlangıçtan günümüze kadar değerlendirilecektir.
Seçmeli Ders TDE3018 ŞİİR TAHLİLİ II 2 0 4
Cumhuriyet döneminin farklı grup ve anlayışına sahip şairlerinin şiirlerinden örnek metinlerin tahlil edilmesi yoluyla çeşitli şiir anlayışlarının ortaya konulması.
Seçmeli Ders TDE3020 TASAVVUF EDEBİYATI II 2 0 4
İslami ve tasavvufi şiirler. Örnek metin çözümleri.
Seçmeli Ders TDE3022 TÜRK DÜNYASINDA HALK NESRİ II 2 0 4
Dede Korkut ve Dede Korkut Hikayeleri hakkında genel bilgi, hikayelerden örnek metinlerin incelenmesi, halk hikayeleri hakkında genel bilgi, halk hikayelerinden örnek metinlerin incelenmesi, fıkra ve fıkra tipleri hakkında genel bilgi ve fıkralardan örnek metinlerin incelenmesi.
Seçmeli Ders TDE3026 TÜRK DİLİNİN TARİHİ SES BİLGİSİ II 2 0 4
Türk dilinin tarihsel ses bilgisi karşılaştırmalı yöntemle öğretilir. Türkçedeki sesler ses değişmesi düzenliliği ve Türkçedeki düzenli ses değişmeleri ses değişmesi türleri ses değişmesi mekanizması Türk dil türlerinin eş zamanlı ses bilgisi çözümlemesi öğretilir.
Seçmeli Ders TDE3028 BATI EDEBİYATI II 2 0 4
Rönesas sonrası Batı edebiyatlarının kasikleşmiş eserlerinden örnekler üzerinde durulacaktır.
Seçmeli Ders TDE3030 TÜRK MİTOLOJİSİ II 2 0 4
Türk mitolojisinde at kurt geyik ve kartalın yeri. şamanizmin genel özellikleri. şamanlığa geçiş merasimi. şaman duaları. Müslüman Türklerde şamanizm kalıntıları.
Seçmeli Ders TDE3032 TÜRK DÜNYASI II 2 0 4
Sibirya Türkleri. İdil.Ural Türkleri. Kafkasya Türkleri. Türkiye Türkleri. Türkiyeye Komşu Ülkelerdeki Türk Toplulukları. Türk Dünyası ile ilgili genel değerlendirme ve kaynaklar.
Seçmeli Ders TDE3034 AŞIK EDEBİYATI II 2 0 4
Aşık, Ozan, Bahşi gibi terimler etrafında düşünceler, Aşık edebiyatında şekil ve tür bilgisi, Aşık fasıllarının yöresel karşılaştırılması, Aşık edebiyatının meseleleri, Aşık edebiyatının asırlar boyunca geçirdiği merhaleler
Seçmeli Ders TDE3036 METİN ŞERHİ II 2 0 4
Şerh ve Metin tahlili metodlarıyla birlikte karşılaştırılır. Şiir dilinin nitelikleri anlatılır ve çeşitli şiirler okunarak uygulama yapılır.
Seçmeli Ders TDE3038 FARSÇA II 2 0 4
Farsçanın gramer özelliklerinin verilmesi, özellikle Osmanlı şiir dilinde kullanılan kelimelerin öğretilmesi,manzum ve mensur metin çözümleri.
Seçmeli Ders TDE3040 DİNİ TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI II 2 0 4
Dini tasavvufi Türk edebiyatı temsilcilerinin, yüzyıllara göre, hayatları, sanatları ve eserleri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. Anadoluda tasavvuf düşüncesinin başlangıcı ve ilk temsilciler, Baba İlyas Babayilik ve babalılar ayaklanması, Hacı Bekteş Veli ve Bektaşilik, Ahi Evran ve Ahilik, Mevlana ve Mevlevilik, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Abdal Musa ve Kaygusuz Abdal hayatı, eserleri, Gülşehri, Aşık Paşa ve Elvan Çelebi, Hacı Bayram, Akşemseddin, Eşrefoğlu Rumi, 16, 17, 18, 19, 20.yy ın belli başlı Mutasavvıfları konu edilmektedir.
Seçmeli Ders TDE3042 GAGAVUZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II 2 0 4
Gagavuz Türklerinin halk edebiyatı ve halk edebiyatı numuneleri. Çağdaş Gagavuz edebiyatının başlaması. ilk eserler ve ilk eserlere konu olan hadiseler. Yazar ve şairlerin eserlerinden örneklerin incelenmesi.
Seçmeli Ders TDE3044 TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ II 2 0 4
Bu derste, modern Türk lehçelerinin ön biçimlerinin ve oluşum şartlarının görüldüğü Tarihsel Türk lehçeleri ses, biçim ve sözvarlığı bakımından etraflıca ele alınacak, Türk lehçelerinin yazı dili olmadan önceki geçirdikleri süreç gösterilecek, modern Türk lehçelerinin ayırıcı özelliklerine dikkat çekilecektir.
Seçmeli Ders TDE3046 HAREZM TÜRKÇESİ II 2 0 4
Harezm Türkçesi (14. yy.) metinlerinin yazıldığı saha olan Harezm bölgesinin tarihi, kültür durumu, etnik yapısı bakımından genel bir değerlendirmesi yapılacak; Kısasül Enbiya, Nehcül Feradis başta olmak üzere bu dönem eserleri okunacak ve bu eserlerden hareketle Harezm Türkçesinin gramer özellikleri ortaya konacaktır.
Seçmeli Ders TDE3048 ESTETİK VE SANAT II 2 0 4
Türk kültür ve sanatının gelişim evrelerini incelemek, tarihi süreçte Türk sanatının dominant değişim özelliğine yol açan İslam olgusunu değerlendirmek. İslam sonrası Türk sanatı, İslam felsefesi ve estetiğini doğru anlama, kavrama ve analiz etmek.
Seçmeli Ders TDE3054 TÜRK HALK BİLİMİ II 3 0 5
Sosyal normlar ve çeşitleri, doğum, doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası, adetleri, evlenme, evlenme öncesi, evlenme sırası, evlenme sonrası, adetleri, ölüm, ölüm öncesi, ölüm sırası, ölüm sonrası, adetleri.
Seçmeli Ders TDE4050 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II 2 0 4
Seçmeli Ders TDE4052 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM II 2 0 4
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TDE4000 BİTİRME TEZİ 2 2 5
Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırmanın amacının belirlenmesi, evren ve örneklem tespiti, literatür taraması, araştırmanın literatüre yapacağı katkının belirlenmesi, araştırma yönteminin belirlenmesi, anket formunun oluşturulması, formların deneklere uygulanması, elde edilen datanın analiz edilmesi, bulguların yorumlanması.
Zorunlu Ders TDE4001 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII 2 0 3
Toprak kayıplarıyla çalkalanan Osmanlı toplumunun durumu incelenir ve yüzyıldaki edebi harekete olan etkileri tartışılır. Nedim bütün yönleriyle incelenerek bilinenden öte bir Nedim iddiaları tartışılır. Dönemin diğer edebi mahsulleri takip edilir.
Zorunlu Ders TDE4003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI VII 2 0 3
Tanzimat dönemi şiirinin gelişimi. dönemin önemli edebi şahsiyetleri. seçme eserlerin incelenmesi
Zorunlu Ders TDE4005 TÜRK HALK EDEBİYATI VII 2 0 3
Aşık edebiyatının asırlar boyunca geçirdiği merhaleler ve mensupları hakkında bilgiler.
Seçmeli Ders TDE4011 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I 2 0 4
Türk dilinin 15. 19. yy. arasını kapsayan dönemi olan Çağatay edebiyatının genel özelliklerini vererek, dönemin en önemli temsilcilerinden Ali Şir Nevayi, Hüseyin Baykara vb. şiir ve düz yazı orijinal metinler okutarak, anlam ve yapı bakımından incelemektir
Seçmeli Ders TDE4015 TÜRK DİL BİLGİSİ V 2 0 4
Seçmeli Ders TDE4019 GÜNEY DOĞU TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARI I 2 0 4
Tarihsel Doğu Türkçesi edebi geleneğinin devamı niteliğinde bilinen ve Güney Doğu Türk Lehçeleri grubunda bulunan Modern Uygur Türkçesinin dil özellikleri öğretilecek ve Uygur Türkçesine ait seçme eserler okunacak metinler üzerinde dil incelemesi yapılacaktır. Ayrıca Modern Uygur Edebiyatının başlıca temsilcileri tanıtılacaktır.
Seçmeli Ders TDE4021 POETİKA I 2 0 4
Her dönemde değişkenlik arzedebilen şair poetikaları incelenerek şiirlere etkileri tartışılır. Şiir eleştirileri örnekleri uygulanır. Anlama paralel güzel şiir nasıl okunur çalışması yapılır.
Seçmeli Ders TDE4025 ÇOCUK EDEBİYATI I 2 0 4
Çocuk Edebiyatının Tanımı. Kapsamı ve Özellikleri. Dünyada Çocuk Edebiyatının Çocuk edebiyatının tanımı. Türkiyede çocuk edebiyatının tarihi gelişimi. biçim bakımından çocuk edebiyatı. konu bakımından çocuk edebiyatı. okuyucu zümreleri bakımından çocuk edebiyatı. okuyucu zümresi olarak çocukların söz dağarcığı. çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler .İç Yapı Özellikleri. çocuk kitaplarının hazırlanmasında göz önüne alınması gereken özellikler. okul öncesi çocuk edebiyatı. çocuk edebiyatında ideoloji. yazılı çocuk edebiyatı. sözlü çocuk edebiyatı.
Seçmeli Ders TDE4027 HALK TEMAŞASI I 2 0 4
Halk tiyatrosu kavramı. Türk halk tiyatrosunun tarihçesi. geleneksel halk tiyatrosu. kukla gölge oyunu. Meddah. ortaoyun ve tüluat tiyatrosu
Seçmeli Ders TDE4029 HİKAYE VE ROMAN TAHLİLİ I 2 0 4
Cumhuriyet dönemi hikaye ve romanının farklı anlayışlarına mensup yazarlar ve eserlerinin tahlil edilmesi yoluyla sanat anlayışlarının ortaya konulması.
Seçmeli Ders TDE4031 TÜRK DÜNYASINDA HALK NAZMI I 2 0 4
Türk dünyası coğrafyasının sınırları ve tarihi. Türk dünyasının ortak kültür ve edebi değerleri. Türk dünyasından mani türkü ve ağıt örneklerinin özellikleri ve incelenmesi.
Seçmeli Ders TDE4035 KIPÇAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I 2 0 4
Kıpçak dönemi hakkında tarihi bilgiler . Devrin eserleri üzerine yapılan çalışmalar. Gülistan Tercümesinden seçilmiş orjinal yazılı metinler üzerinde okuma transkripsiyon anlamlandırma ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları
Seçmeli Ders TDE4037 TÜRKÇENİN GÜNCEL MESELELERİ I 2 0 4
Dil Ve Dilde Karşılaşılan Problemler.Türkçede Bulunan Birtakım Kullanımlar Ve İlim Adamları Arasındaki Söyleyiş Farklılıkları.Türkçeye Arapça Ve Farsçadan Ayrıca Batı Dillerinden Giren Kelimeler Ve Bunlarla Beraber Yaygınlaşan Yabancı Kökenli Ekler Basın Ve Yayın Kuruluşlarındaki Dil Hataları Ve Bunların İrdelenmesi.Türkçe Ve İngilizce Karışık Dil Kullanımı Ve Bununla İlgili Yazıların Değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders TDE4039 DİKSİYON I 2 0 4
Diksiyon sanatının önemi.Ses.ses olayları.Solunum.Selen.Durak.Ton. Söyleyiş. boğumlanma. Ulama. sağdeyi .prosodie. Sözakımı. canlılığın mekanizması.Noktalama.Sesin bölümleri. söz akımı konusunda bazı öğütler.
Seçmeli Ders TDE4041 ANLAM BİLİMİ I 2 0 4
İnsan dili,dil çalışmaları ve anlambilim, bir dizge olarak dil ve alt dizgeleri,Sözcük anlambilim, dilde anlamlı birimler, kavramlaştırma,gösterge kavramı ,kavram ve kavram alanı, anlam, sözcük ve anlam,Anlam belirleyici ve ayırıcılar, temel anlam ögesi ve göndergesel anlam,tasarımlar, imgeler,Anlam belirleyici ve ayırıcılar, temel anlam ögesi ve göndergesel anlam,tasarımlar, imgeler,Duygu değeri, tasarımlar ve duygu değeri açısından özel adlar, yan anlam
Seçmeli Ders TDE4043 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I 2 0 4
Türk, Kültür ve Türk Kültürü kavramları etrafında değerlendirme, Türk Kültürünün özellikleri, Türk kültürünün en eski dönemleri, Kültür tarihçilerinin değerlendirmeleri, Türk kavminin yazılı ve sözlü kültür yadigarları, Türk kültüründe devlet geleneği.
Seçmeli Ders TDE4045 TÜRK DESTANLARININ TAHLİLİ I 2 0 4
Destanın tarifi ve özellikleri, Türk destanları ve mitoloji, Türk destanlarındaki kültler. dağ, kurt, mağara, ağaç, kadın, vb.
Seçmeli Ders TDE4047 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ I 2 0 4
Mesnevi türü tanımlanarak konularına göre tasnif yapıldıktan sonra çeşitli yüzyıllara ait simgeleşmiş mesnevi örnekleri okutularak tahliller yapılır.
Seçmeli Ders TDE4051 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATI I 3 0 5
1940 sonrası Türk şiirinin gelişimi ve önemli gruplar ve temsilcilerinin eserlerinin belli başlıcalarını inceleme.
Seçmeli Ders TDE4053 DİVAN EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ I 3 0 5
Divan edebiyatındaki eleştirel malzemenin modern edebiyat eleştirisi bağlamında konumlandırılarak incelenmesi
Seçmeli Ders TDE4055 İŞARET DİLİ 2 0 4
X
Seçmeli Ders TDE4057 GİRİŞİMCİLİK 2 0 4
X
Seçmeli Ders TDE4061 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI I 2 0 4
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TDE4002 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII 2 0 3
Klasik Türk Edebiyatının XVIII. yüzyılının kısa bir değerlendirmesinin ardından XIX. yüzyıl dönemini siyasi, ictimai edebi açıdan değerlendirerek özellikle müellif eser incelemeriyle döneme tanıklık ederek tespitler yapılır. Ş. Galib ve şiirlerinin tahlili encümen i şuara topluluğu ve şiirleri
Zorunlu Ders TDE4004 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI VIII 2 0 3
Tanzimat dönemi nesrinin gelişimi. dönemin önemli edebi şahsiyetleri. seçme eserlerin incelenmesi
Zorunlu Ders TDE4006 TÜRK HALK EDEBİYATI VIII 2 0 3
Seçmeli Ders TDE4012 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II 2 0 4
Doğu Türk yazı dili kolunu oluşturan Çağatay Türkçesinin 15. 19. yy dil özellikleri ve eser külliyatı üzerinde durularak belli başlı temsilcilerinin eserleri incelenir
Seçmeli Ders TDE4020 GÜNEY DOĞU TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARI II 2 0 4
Özbek Uygur Türkleri ve edebiyatları hakkında genel bilgi. Doğu ve Batı Türkistan Türklerinin kullandıkları Kiril ve Arap alfabeleri. Özbek ve Uygur Türkçesi ses ve şekil bilgisi. Çeviri metotları.Uygur Türkçesinden Türkiye Türkçesine kolay anlatım yolları. çok kullanılan ifade ve deyimler. Kısa metinlerin çevirisi.
Seçmeli Ders TDE4022 POETİKA II 2 0 4
Her dönemde değişkenlik arzedebilen şair poetikaları incelenerek şiirlere etkileri tartışılır. Şiir eleştirileri örnekleri uygulanır. Anlama paralel güzel şiir nasıl okunur çalışması yapılır
Seçmeli Ders TDE4026 ÇOCUK EDEBİYATI II 2 0 4
Türk edebiyatının bir şubesi olarak çocuk edebiyatı. çocuk edebiyatında halk edebiyatı ürünleri. Masal fabl destan efsane bilmece halk türküsü mani ninni hikaye roman çizgi roman biyografi gezi yazısı tiyatro şiir çocuk gazete ve dergilerinin kronolojisi muhtevası sayfa düzeni ile örnek metinler.
Seçmeli Ders TDE4028 HALK TEMAŞASI II 2 0 4
Köy seyirlik oyunları. Profan köy seyirlik oyunları. Rituel köy seyirlik oyunları.
Seçmeli Ders TDE4030 HİKAYE VE ROMAN TAHLİLİ II 2 0 4
Cumhuriyet dönemi hikaye ve romanının farklı anlayışlarına mensup yazarlar ve eserlerinin tahlil edilmesi yoluyla sanat anlayışlarının ortaya konulması.
Seçmeli Ders TDE4032 TÜRK DÜNYASINDA HALK NAZMI II 2 0 4
Türk dünyasında ninni ve örnekleri. Türk dünyasında düzgü ve örnekleri. Türk dünyasında bilmece ve örnekleri. Türk dünyasında tekerleme ve örnekleri. Türk dünyasından tespit edilen edebi ürünlerin kültür aktarımındaki işlevleri.
Seçmeli Ders TDE4036 KIPÇAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II 2 0 4
Kıpçak dönemi hakkında tarihi bilgiler . Devrin eserleri üzerine yapılan çalışmalar. Codec Cumanicustan seçilmiş orjinal yazılı metinler üzerinde okuma transkripsiyon anlamlandırma ses ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları
Seçmeli Ders TDE4038 TÜRKÇENİN GÜNCEL MESELELERİ II 2 0 4
Türk dili Türk milletinin varlığıdır. gururudur. bugünü ve geleceğidir. Türkiye Türkçesinde özleştirme gayretlerinin bugünkü neslin dilinde ortaya çıkarttığı anlaşma problemleri. Eğitim dili ve dil eğitiminin bu günkü dilimizde doğurduğu eksiklik ve aksaklıklar. Yabancı dillerin doğrudan veya tercümeler vasıtasıyla dilimizde meydana getirdiği tahribat. Yabancı kelimelere Türkçe karşılık olarak teklif edilen kelimeler.Türkiye Türkçesinin yabancı kelimeler boyunduruğundan kurtarılması. yayın organlarının TDK İmla Kılavuzuna uyması ve dilin üslup güzelliği meselesinin incelenmesi bu dersin amaçlarındandır.
Seçmeli Ders TDE4040 DİKSİYON II 2 0 4
Anlatım.Doğallık.Üslup.Açıklık.Kuvvet.İmge.İncelik.Duygunluk.Çeşitlilik.Hareket.Taklit.Jest.Düşünceler.Mimik Alıştırmaları.Mimikle Anlatım. Mimikte Güzellik. Bellek.Bazı Terimlerin Açıklamaları Ve Fransızca Karşılıkları
Seçmeli Ders TDE4042 ANLAM BİLİMİ II 2 0 4
Tümce Anlambilimi,Türkçenin Tümce Anlambilimi Açısından Özellikleri,Türkçe Tümcelerde Değişik anlatım Kalıplarıyla Belli Anlamların Dile Getirilmesi
Seçmeli Ders TDE4044 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II 2 0 4
Türk Kültüründe Bozkurt, tarım ve ziraat, mutfak kültürü, yatırlar, su, ocak, ateş kültü, Nevruz ve Hıdırellez gibi kavramlar üzerinde değerlendirmeler yapma.
Seçmeli Ders TDE4046 TÜRK DESTANLARININ TAHLİLİ II 2 0 4
Şu Destanının motif yapısı, Oğuz Kağan Şu Destanının motif yapısı. dağ, kurt, mağara, ağaç, kadın, vb., Bozkurt Destanının motif yapısı, Türeyiş Destanının motif yapısı, Manas Destanının motif yapısı.
Seçmeli Ders TDE4048 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ II 2 0 4
Bu dönemde özellikle Mevlananın mesnevisi maneviyyesi tafsilatlı bir şekilde incelenerek farklı müelliflerin kaleme aldıkları şerhler mukayese edilir.
Seçmeli Ders TDE4052 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATI II 2 0 4
1946 sonrası Türk nesrinin gelişimi ve önemli gruplar ve temsilcilerinin eserlerinin belli başlıcalarını inceleme.
Seçmeli Ders TDE4054 DİVAN EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ II 2 0 4
Divan edebiyatındaki eleştirel malzemenin modern edebiyat eleştirisi bağlamında konumlandırılarak incelenmesi
Seçmeli Ders TDE4056 TÜRK DİL BİLGİSİ VI 2 0 4
Seçmeli Ders TDE4058 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARI II 2 0 4