Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders MAK1001 MATEMATİK I 4 2 6
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları , İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar , İntegrasyon Teknikleri
Zorunlu Ders MAK1003 FİZİK I 3 1 5
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası
Zorunlu Ders MAK1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Temel kavramlar ve stokiometri, Atom yapısı, Atom teorileri ve periyodik cetvel, Kimyasal bağlar, Moleküler geometri, Gazlar, Çözeltiler ve özellikleri, Termokimya, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asit ve bazlar, çözünürlük
Zorunlu Ders MAK1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Önbilgiler, Matris Cebiri, Elemanter İşlemler ve Elemanter Matrisler, Determinantlar ve Özellikler, Lineer Denklem Sistemleri, Vektör Uzayları, İç Çarpım ve Norm, Köşegenleştirme
Zorunlu Ders MAK1009 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
Makina mühendisliğinin tarihi gelişimi, Makina mühendislerinin genel anlamda yapıtığı işlerin tanıtılması, Makinada temel kavramlar, Makina elemanlarının genel olarak sınıflandırılması, Takım tezgahları
Zorunlu Ders MAK1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders MAK1013 YABANCI DİL I 3 0 2
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme, belirli yazı türlerini uygulama, okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma, sözlü anlatım becerileri, güncel konularla ilgili sunum hazırlama çalışmalarından oluşmaktadır.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 2
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders MAK1002 MATEMATİK II 4 2 6
kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri , kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon
Zorunlu Ders MAK1004 FİZİK II 2 1 4
Elektrik Yükü, Elektrik alanı, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyel, Kondansatör ve Dielektrikler, Madde İçinde Elektrik Akımı, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alan, Faraday, Biot Savart ve Ampere Kanunları. Madde ve mıknatıslık.
Zorunlu Ders MAK1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, Perspektif çizimler, Kesit görünüşler, ölçülendirme.
Zorunlu Ders MAK1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Programlamaya Giriş Temel Kavramlar, Programlama Tarihçesi Problem Çözüm Teknikleri, Algoritma ve akış diyagramları, C Programlama, Derleyicileri ve Geliştirme Ortamları, Programlama teknikleri kod yazma, uygulama, test ve hata tespit ve kod geliştirme, C Temelleri, Kodun genel yapısı, yazım kuralları, numerik tipler, ifadeler, Değişken kavramı ve değişken tipleri, Karar Yapıları Koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları if if else switch case ve diğer karar kontrol yapıları, Döngü yapıları for, while, do while, Fonksiyonlar Genel yapısı, farklı fonksiyon prototipleri ve kullanımları, Tek ve iki boyutlu Dizi değişkenler, ve kullanımları, İşaretçiler Pointers ve kullanımları, Nesne Tabanlı Programlama Kavramı ve Sınıflar
Zorunlu Ders MAK1010 STATİK 4 0 5
Mekanik ve mekaniğin temel kavramları skaler ve vektörel büyüklükler, birimler, Newton kanunları evrensel çekim kanunu. Kuvvet sistemleri, iki ve üç boyutlu kuvvet sistemleri, bileşkeler, momentler, moment ve çift.Denge, serbest cisim diyagramı, iki ve üç boyutlu denge koşulları.Yapılar, düzlem ve uzay kafes sistemleri,düğüm ve kesim yöntemi,çerçeve ve makinalar. Yayılı kuvvetler, tek ve çok parçalı cisimlerin kütle ve geometrik merkezleri, Pappus Guldinus teoremleri, kirişler, kablolar. Sürtünme kavramı ve sürtünme prensipleri. İş kavramı, virtüel iş, denge, potansiyel enerji ve kararlılık. Alan atalet momentleri, parçalı alanlar, atalet çarpanları ve eksenlerin döndürülmesi.
Zorunlu Ders MAK1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders MAK1014 YABANCI DİL II 3 0 2
Öğrencileri yabancı dilde her türlü ortamda gereksinim duyacakları iletişim becerileriyle donatmak, günlük dil kalıplarını, resmi iletişim ve medya dilini öğretmek için İngilizce dilbilgisi, kelime, sözlü anlatım ve yazma becerileri ile ileri seviyedeki metinleri okuyup anlama, çalışmalarını içermektedir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 2
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAK2001 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 5
Mühendislik sistemlerinin dinamiğini tanımlayan diferansiyel denklemleri oluşturabilmek için gerekli matematiksel bilgileri verilmesi,diferansiyel denklemleri sınıflandırmak için gerekli temel kavram ve terminolojinin verilmesi,birinci mertebeden birinci derece diferansiyel denklemlerinin çözümleri,birinci mertebeden yüksek dereceli diferansiyel denklemlerinin çözümleri,yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin genel çözümlerinin bulunması,yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemlerin genel çözümlerinin bulunması, diferansiyel denklemleri kuvvet serilerinin yardımıyla çözümü, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü
Zorunlu Ders MAK2003 DYNAMICS 2 0 5
Vektörel Tanımlar, Maddesel Nokta Kinematiği, Doğrusal Hareket, Eğrisel Hareket, Maddesel Nokta Kinetiği, Newtonun İkinci Kanunu, Maddesel Nokta Kinetiği, Enerji ve Momentum Metodu, Impulse ve Momentum Prensibi, Çarpışma, Maddesel Nokta Sistemleri, Sürekli Kütle Akımı, Değişken Kütleli Hareket, Rijit Cisim Kinematiği, Ötelenme, Sabit Eksen Etrafında Dönme, Düzlem Hareket, Rijit Cisimlerin Kinetiği, Titreşim
Zorunlu Ders MAK2003 DİNAMİK 2 0 5
Vektörel Tanımlar, Maddesel Nokta Kinematiği, Doğrusal Hareket, Eğrisel Hareket, Maddesel Nokta Kinetiği, Newtonun İkinci Kanunu, Maddesel Nokta Kinetiği, Enerji ve Momentum Metodu, Impulse ve Momentum Prensibi, Çarpışma, Maddesel Nokta Sistemleri, Sürekli Kütle Akımı, Değişken Kütleli Hareket, Rijit Cisim Kinematiği, Ötelenme, Sabit Eksen Etrafında Dönme, Düzlem Hareket, Rijit Cisimlerin Kinetiği, Titreşim
Zorunlu Ders MAK2005 MUKAVEMET 3 1 5
Gerilme ve birim deformasyon kavramları ve çeşitleri. Eksenel yükleme.Burulma.Eğilme.İç kuvvetler, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları. Gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri. Bileşik gerilmeler ve dayanım teorileri.Gerilmelere göre kiriş ve şaft tasarımı.Kirişlerde elastik eğrinin çift integrasyon, moment alan yöntemi ve enerji metodları yardımıyla hesaplanması.Kolonlar.
Zorunlu Ders MAK2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİZAYN 2 1 6
Introduction to Computer Aided Design, Tecniques for the Mechanical Design Process, Introduction to CAD Package, Parts, Assembly, Drawing, Engineering Project Applications.
Zorunlu Ders MAK2007 COMPUTER AIDED DESIGN 2 1 6
Introduction to Computer Aided Design, Tecniques for the Mechanical Design Process, Introduction to CAD Package, Parts, Assembly, Drawing, Engineering Project Applications.
Zorunlu Ders MAK2009 MALZEME BİLGİSİ 3 0 3
Mühendislik malzemelerine toplu bakış. Malzemelere ait yapı ve fiziksel özellikler. Katı yayınma. Malzemelerin mekanik özellikleri ve bunların ölçülmesi. Metal malzemeler ve faz yapısı. Katı Faz dönüşümleri ve diyagramlar. ısıl işlemler, çelikler, demir alaşımları, demir dışı alaşımlar,polimer,seramik, kompozit malzemeler ve özellikleri. Korozyon ve korunma yöntemleri.
Zorunlu Ders MAK2011 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 3
Bu ders okuma anlama yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilir. Konularına göre düzenlenmiş olan okuma parçaları üzerinde çalışılarak, öğrencilerin parçalar içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesi, sentez yapabilmesi ve karşılık verebilmesi sağlanır.
Staj Dersi MAK2017 STAJ 0 0 3
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAK2002 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3 0 5
Birinci ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin fen ve mühendislik alanındaki uygulamaları, Laplace Ters Laplace Dönüşümü ve Özellikleri, Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin laplace dönüşümü ile çözümleri, Sınır ve özdeğer problemlerinin çözümü, Trigonometrik fonksiyonların Fourier serileri, Kısmi diferansiyel denklemler ve kısmi diferansiyel denklemlerin değişkenlerine ayırma metodu ile çözülmesi
Zorunlu Ders MAK2004 NUMERICAL METHODS 3 0 5
Sonlu farklar, interpolayon ve ekstrapolasyon, lineer olmayan denklemlerin çözümü, sayısal integrasyon ve türev, lineer denklem sistemleri ve matrisler, en küçük kareler metodu, adi diferansiyel denklem çözümleri, sınır değer problemlerine giriş, özdeğer ve öz vektörler.
Zorunlu Ders MAK2004 SAYISAL YÖNTEMLER 3 0 5
Sonlu farklar, interpolayon ve ekstrapolasyon, lineer olmayan denklemlerin çözümü, sayısal integrasyon ve türev, lineer denklem sistemleri ve matrisler, en küçük kareler metodu, adi diferansiyel denklem çözümleri, sınır değer problemlerine giriş, özdeğer ve öz vektörler.
Zorunlu Ders MAK2006 İMALAT USULLERİ 2 1 6
Döküm. Plastik şekil verme prosesleri, hacim şekil verme prosesleri, dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çubuk ve tel çekme, boru üretimi, sac şekil verme prosesleri, kesme, bükme, derin çekme, sıvama, gererek şekillendirme, Kaynak Prosesleri, Talaşlı İmalat Prosesleri, vargel ve planyalama, tornalama, borlama, delme, frezeleme, broşlama, raybalama, testere ile kesme ve tesviyeleme, taşlama. Toz Metalurjisi, toz üretimi, toz karıştırma ve harmanlama, presleme, sinterleme.
Zorunlu Ders MAK2006 MANUFACTURING PROCESSES 2 1 6
Döküm. Plastik şekil verme prosesleri, hacim şekil verme prosesleri, dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çubuk ve tel çekme, boru üretimi, sac şekil verme prosesleri, kesme, bükme, derin çekme, sıvama, gererek şekillendirme, Kaynak Prosesleri, Talaşlı İmalat Prosesleri, vargel ve planyalama, tornalama, borlama, delme, frezeleme, broşlama, raybalama, testere ile kesme ve tesviyeleme, taşlama. Toz Metalurjisi, toz üretimi, toz karıştırma ve harmanlama, presleme, sinterleme.
Zorunlu Ders MAK2008 FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING 2 0 5
YOK
Zorunlu Ders MAK2008 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ 2 0 5
YOK
Zorunlu Ders MAK2010 TERMODİNAMİK 5 1 6
Termodinamiğin temel kavramları, Termodinamik sistem ve özellikleri, Saf maddenin özellikleri, Kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası, İkinci Yasa ve entropi, Tersinmezlik ve kullanılabilirlik, Güç çevrimleri, Soğutma çevrimleri, Termodinamik özelik bağıntıları, Gaz karışımları, İklimlendirme, Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal denge ve faz dengesi
Staj Dersi MAK2018 STAJ 0 0 3
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAK3001 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 1 4
Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve basınç ölçümü, Dalmış cisimlere etki eden kuvvetlerin hesaplanması. Blok halinde öteleme ve dönme. Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu, Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formları. Navier Stokes denklemleri ve uygulamaları, Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler etrafında akış
Zorunlu Ders MAK3003 MACHINE ELEMENTS I 2 1 5
Loads, stresses, and strains. Tolerances in machine design. Failure prediction for static and variable loadings. Permanent joints, Riveted joints, welding, soldering, and bonding. Nonpermanent joints, Bolts, keys and pins. Mechanical springs.
Zorunlu Ders MAK3003 MAKİNE ELEMANLARI I 2 1 5
Loads, stresses, and strains. Tolerances in machine design. Failure prediction for static and variable loadings. Permanent joints, Riveted joints, welding, soldering, and bonding. Nonpermanent joints, Bolts, keys and pins. Mechanical springs.
Zorunlu Ders MAK3005 MEKANİZMA TEKNİĞİ 2 0 2
Temel Kavramlar, Mekanizmaların Sınıflandırılması, Mekanizmaların Serbestlik Derecesinin Tayini, Mekanizmalarda Ani Dönme Merkezleri, Basit Dört Kol Mekanizmaları, Dört Kol Mekanizmalarının Basit Kinematik Sentezi, Mekanizmaların Kinematik Analizi, Yer Değiştirme, Hız Ve İvme Analizleri, Kam Mekanizmaları, Kamların Sınıflandırılması, Kam Tasarımı, Dişli Mekanizmaları
Zorunlu Ders MAK3007 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 2 0 4
Introduction. Strain hardening properties of metals. Theory of metal forming, formability, bulk deformation processes, sheet metal forming processes. Theory of metal cutting, cutting forces and energy requirement, tool life, machinability, tool materials, cutting fluids, surface quality, machining economics. Metrology and quality assurance. Cost analysis in manufacturing.
Zorunlu Ders MAK3007 MANUFACTURING ENGINEERING 2 0 4
Introduction. Strain hardening properties of metals. Theory of metal forming, formability, bulk deformation processes, sheet metal forming processes. Theory of metal cutting, cutting forces and energy requirement, tool life, machinability, tool materials, cutting fluids, surface quality, machining economics. Metrology and quality assurance. Cost analysis in manufacturing.
Zorunlu Ders MAK3009 HEAT TRANSFER 4 0 6
Isı aktarımının genel yasaları, sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi, sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletim sistemlerinin analitik ve sayısal çözümlenmesi, kararsız rejimde ısı iletimi, zorlanmış taşıma ile ısı aktarımı, doğal taşıma sistemleri, ışıma ile ısı aktarımı gazlarda ışıma, geçirgen, yansıtıcı ve soğurucu ortamlar arasında ışıma, kaynama ve yoğuşma ile ısı aktarımı, ısı değiştirgeçleri, logaritmik ortalama sıcaklık farkı ve NTU yöntemi.
Zorunlu Ders MAK3009 ISI TRANSFERİ 4 0 6
Isı aktarımının genel yasaları, sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi, sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletim sistemlerinin analitik ve sayısal çözümlenmesi, kararsız rejimde ısı iletimi, zorlanmış taşıma ile ısı aktarımı, doğal taşıma sistemleri, ışıma ile ısı aktarımı gazlarda ışıma, geçirgen, yansıtıcı ve soğurucu ortamlar arasında ışıma, kaynama ve yoğuşma ile ısı aktarımı, ısı değiştirgeçleri, logaritmik ortalama sıcaklık farkı ve NTU yöntemi.
Seçmeli Ders MAK3011 SERAMİK MALZEMELER 2 0 6
Yok
Seçmeli Ders MAK3011 CERAMIC MATERIALS 2 0 6
Yok
Seçmeli Ders MAK3013 ELECTRICAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF MATERIALS 2 0 6
Yok
Seçmeli Ders MAK3013 MALZEMELERİN ELEKTRİK VE MANYETİK ÖZELLİKLERİ 2 0 6
Yok
Seçmeli Ders MAK3015 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ 2 0 6
Yok
Seçmeli Ders MAK3015 ENGINEERING MATERIALS 2 0 6
Yok
Staj Dersi MAK3021 STAJ 0 0 3
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAK3002 MOTORLAR 2 1 4
Termodinamik çevrimler, yanma motorlarındaki ideal çevrimlerin analizi, ideal süreçlerden sapmalar, yakıtlar, vuruntu. Hava yakıt karışımının oluşturulması, yakıt enjeksiyonu, manifold ve karışımın dağılımı, valfler ve valf mekanizmaları, ateşleme sistemleri, yanma ortamları. Motor performansı, piston ve motor mekanizmaları, balans.
Zorunlu Ders MAK3004 MACHINE ELEMENTS II 3 0 5
Tribology, Journal bearings, Rolling bearings, Couplings, clutches, and brakes, Gears, Flexible mechanical elements Belts and chains.
Zorunlu Ders MAK3004 MAKİNE ELEMANLARI II 3 0 5
Tribology, Journal bearings, Rolling bearings, Couplings, clutches, and brakes, Gears, Flexible mechanical elements Belts and chains.
Zorunlu Ders MAK3006 MAKİNA DİNAMİĞİ 2 1 4
Otomatik kontrolün kapsamı ve uygulama alanları. Sistemlerin matematiksel modelinin elde edilmesi ve analizi. Zaman domeni cevapları. Blok indirgeme. Kök yer eğrilerinin çizimi. PI, PD ve PID kontrolör tasarımı. Faz ilerletici geriletici kompanzatör tasarımları.
Zorunlu Ders MAK3008 AUTOMATIC CONTROL 3 0 5
Otomatik kontrolün kapsamı ve uygulama alanları.Sistemlerin matematiksel modelinin elde edilmesi ve analizi.Zaman domeni cevapları. Blok indirgeme. Kök yer eğrilerinin çizimi. PI, PD ve PID kontrolör tasarımı. Faz ilerletici, geriletici kompanzatör tasarımları.
Zorunlu Ders MAK3008 OTOMATİK KONTROL 3 0 5
Otomatik kontrolün kapsamı ve uygulama alanları.Sistemlerin matematiksel modelinin elde edilmesi ve analizi.Zaman domeni cevapları. Blok indirgeme. Kök yer eğrilerinin çizimi. PI, PD ve PID kontrolör tasarımı. Faz ilerletici, geriletici kompanzatör tasarımları.
Zorunlu Ders MAK3010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖLÇME VE İSTATİSTİK 1 1 5
Ölçme ve ölçmenin önemi. Birim sistemleri. Ölçme aletlerinde statik ve dinamik parametreler. Ölçme hataları ve belirsizlik. Deneysel sonuçların değerlendirilmesi. Boyut ve alan ölçümü. Basınç ölçümü. Akış ölçümü. Sıcaklık ölçümü. Kuvvet ve gerilme ölçümü.
Zorunlu Ders MAK3010 MEASUREMENT AND STATISTICS IN MECH ENGINEERING 1 1 5
Ölçme ve ölçmenin önemi. Birim sistemleri. Ölçme aletlerinde statik ve dinamik parametreler. Ölçme hataları ve belirsizlik. Deneysel sonuçların değerlendirilmesi. Boyut ve alan ölçümü. Basınç ölçümü. Akış ölçümü. Sıcaklık ölçümü. Kuvvet ve gerilme ölçümü.
Seçmeli Ders MAK3016 HALK OYUNLARI 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3018 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3020 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 4
YOK
Staj Dersi MAK3022 STAJ 0 0 3
Seçmeli Ders MAK3028 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3036 AKADEMİK YAZMA 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3038 ALMANCA 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3040 SANAT TARİHİ 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3042 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3050 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3056 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3060 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3066 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3072 ACADEMIC WRITING 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3074 İLK YARDIM 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3076 İLETİŞİM 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK3078 ÇİNCE 2 0 4
Seçmeli Ders MAK3080 RUSÇA 2 0 4
Seçmeli Ders MAK3082 KAZAKÇA 2 0 4
Seçmeli Ders MAK3086 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAK4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Bir öğretim elemanının danışmanlığında Makine Mühendisliği alanında karşılaşılan bir problemin çözümü için gerekli kaynak taraması, araştırma, teorik inceleme, modelleme, benzetim yapma, proje planlama, proje gerçekleştirme, analiz yapma, rapor hazırlama ve sunum yapma.
Seçmeli Ders MAK4005 NONTRADITIONAL MANUFACTURING PROCESSES 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4005 MODERN İMALAT YÖNTEMLERİ 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4007 MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4007 COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4009 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4009 TOPLAM ÜRETKEN BAKIM 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4011 ROBOTİĞE GİRİŞ 2 0 6
Seçmeli Ders MAK4011 INTRODUCTION TO ROBOTICS 2 0 6
Seçmeli Ders MAK4013 VEHICLE AERODYNAMICS 2 0 6
Seçmeli Ders MAK4013 TAŞIT AERODİNAMİĞİ 2 0 6
Seçmeli Ders MAK4021 TAŞIYICI SİSTLEMLERİN TASARIMI 2 1 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4023 REDÜKTOR TASARIMI 2 1 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4025 KALIP TASARIMI 2 1 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4027 MEKANİK DİZAYN VE ANALİZ 2 1 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4035 ISITMA HAVALANDIRMA 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4037 HİDROLİK PNÖMATİK 2 0 5
Hidrolik Pnömatik akışkanlar, Hidrolik Pnömatik devre elemanları, Hidrolik Pnomatik şemalar, Devre tasarım.
Seçmeli Ders MAK4039 SOĞUTMA TEKNİĞİ 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4041 HİDROLİK MAKİNELER 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4043 YAKITLAR VE YANMA 2 0 5
Yanma, Yakıt ve Yanma Teknolojisinin Tarihi Perspektifi, Yakıt Çeşitleri, Yanma Termodinamiği, Yanmanın Kimyasal Kinetiği, Alev Kavramı ve Çeşitleri, Gaz, Sıvı ve Katı Yakıtlı Yanma Sistemlerinde Yanma, Kirletici Emisyonlar, Yanma Teknolojilerinde Son Gelişmeler
Seçmeli Ders MAK4045 NÜKLEER ENERJİ 2 0 5
Enerji türleri, Atom ve çekidek, Radyaktiflik, Nötron ve nötron madde etkileşimi, Nötron zincir reaksiyon sistemleri, Nükleer reaktör çeşitleri ve çalışma prensipleri, Nükleer yakıtlar, Nükleer atık yönetimi
Seçmeli Ders MAK4047 ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 5
Enerjinin Temelleri, Enerji Dönüşümü ve Enerji Sistemleri, Isı Makinaları, Elektrokimyasal Enerji Dönüşümü, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Güneş Enerjisi Dönüşümü, Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri Prensipleri.
Seçmeli Ders MAK4049 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ 2 0 5
Temel denklemler. Ayrıklaştırma yöntemleri, Sonlu farklar yöntemi. Sonlu hacim yöntemi. Uygunluk, kararlılık, yakınsaklık. Kapalı ve açık çözüm algoritmaları. Zaman bağımlı problemler için yöntemler. Navier Stokes denklemlerinin çözümü. Çeşitl geometriler için ağ üretimi ve ağ bağımsızlığının sağlanması
Seçmeli Ders MAK4051 HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ 2 0 5
Fosil yakıtlardan hidrojen üretim ve elektroliz yöntemleri ile hidrojen üretim metotları. PEM, katı oksit ve alkali elektroliz metodlarıyla hidrojen üretiminin deneysel olarak gözlemlenmesi,hesaplamaların yapılması ve kullanılan cihazların tanıtılması. Hidrojenin gaz, sıvı ve metal hidrür reaktörlerde depolama tekniklerinin incelenmesi.Hidrojen güvenliği ve son gelişmelerin incelenmesi.
Seçmeli Ders MAK4067 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 4
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir.
Seçmeli Ders MAK4069 TESİS ORGANİZASYONU 2 0 4
Tesisin tanımı, tesis organizasyonu, üretim araç ve gereçleri, fizibilite etüdü ve kuruluş yeri seçimi
Seçmeli Ders MAK4073 ÜRETİM YÖNETİMİ 2 0 4
Üretim ve üretim yönetimi Verimlilik Üretim sistemleri Tesis yeri seçimi Fabrika düzenleme İş etüdü Talep tahminleri Stok Yönetimi Kalite Yönetimi
Seçmeli Ders MAK4075 KRİZ YÖNETİMİ 2 0 4
Krizin tanımı, kapsamı ve kaynakları Kriz sürecinin safhaları ve sonuçları Kriz Yönetimi kavramı Kriz yönetimi yaklaşımları
Seçmeli Ders MAK4077 RİSK YÖNETİMİ 2 0 4
Risk yönetiminin önemi Riskin ölçülmesi Piyasa riskinin ölçülmesi ve yönetimi Riske maruz değer Basel II Yaşanan finansal iflaslardan alınan dersler Sermaye piyasasında risk yönetimi Finansal riskten korunma teknikleri Yatırım fonlarında risk getiri bazlı derecelendirme
Seçmeli Ders MAK4079 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 4
Bireysel ve toplu iş hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek.
Seçmeli Ders MAK4083 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMASI 2 0 4
Ders, TKY nin temel bileşenleri olan müşteri odaklılık, stratejik kalite planlaması, liderlik, eğitim, çalışanların katılımı ve yetkilendirilmesi, sürekli iyileştirme, tedarikçi yönetimi, süreç yönetimi, ve bilgi ve analizi içerir. TKY uygulamalarında çeşitli problem çözme ve süreç iyileştirmede kullanılan çeşitli araç ve teknikler anlatılır.
Seçmeli Ders MAK4087 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
Seçmeli Ders MAK4095 ENERJİ LABORATUVARI 1 1 5
Seçmeli Ders MAK4097 İMALAT VE MALZEME LABORATUARI 1 1 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders MAK4006 THERMAL SYSTEM ENGINEERING 2 0 6
Sistem tasarım kavramı, ekonomi, optimum sistem, termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniğinin ısıl tasarımda önemi, boru donanımı, borularda akış, kayıplar ve pompa güçleri, pompa içeren sistemlerin analizi, ısı değiştiricileri, ısıl sistemlerin matematiksel modellemesi ve simülasyonu, optimizasyon, ısıl sistemlerin optimizasyonu.
Seçmeli Ders MAK4006 ISIL SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 2 0 6
Sistem tasarım kavramı, ekonomi, optimum sistem, termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniğinin ısıl tasarımda önemi, boru donanımı, borularda akış, kayıplar ve pompa güçleri, pompa içeren sistemlerin analizi, ısı değiştiricileri, ısıl sistemlerin matematiksel modellemesi ve simülasyonu, optimizasyon, ısıl sistemlerin optimizasyonu.
Seçmeli Ders MAK4008 YAKIT HÜCRELERİ VE UYGULAMALARI 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4008 FUEL CELL ENGINEERING AND APPLICATIONS 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4010 HEAT ECONOMY 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4010 ISI EKONOMİSİ 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4012 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4012 HEAT EXCHANGERS 2 0 6
YOK
Seçmeli Ders MAK4014 GÜNEŞ ENERJİSİ VE UYGULAMALARI 2 0 6
Seçmeli Ders MAK4014 SOLAR ENERGY AND APPLICATIONS 2 0 6
Seçmeli Ders MAK4022 ISIL SİSTEM MODELLEME 2 1 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4024 ISIL ÇEVRE SİSTEMLERİ TASARIMI 2 1 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4026 ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TASARIMI 2 1 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4028 ATIK ISI GERİ KAZANIMI 2 1 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4030 AERODİNAMİK TASARIM 2 1 5
Seçmeli Ders MAK4040 TAŞIMA TEKNİĞİ 2 0 4
Birçok kullanım alanı olan taşıma sistemlerinin tekniğinin kavranılması
Seçmeli Ders MAK4042 MEKANİK TİTREŞİMLER 2 0 4
Mekanik sistem ve özellikleri, Newtonun kanunları, sistemin hareket denklemi ve doğal frekans analizi, sistemin sönümsüz ve sönümlü serbest titreşim zaman cevabı, sistemin zorlanmış titreşim zaman cevabı, geçici uyarım durumunda sistemin zaman cevabı, iki ve çok serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemleri ve frekans analizi, titreşimlerden doğan zararlar ve korunma yöntemleri
Seçmeli Ders MAK4044 SONLU ELEMANLAR METODU 2 0 4
Sonlu elemanlar yöntemine giriş, elaman tipleri, sonlu elemanlar metodunda rijitlik matrislerinin elde edilmesi,sınır şartları,eleman matrislerinin transformasyonu, hesabı ve birleştirilmesi, düzlem şekil değiştirme hali,üç boyutlu gerilme analizi, eleman şekil fonksiyonları, termal gerilme problemlerinin formüle edilmesi, katılar mekaniği ve ısı transferinden örnekler.
Seçmeli Ders MAK4046 KOMPOZİT MALZEMELER 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK4048 TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİ 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders MAK4050 TAKIM TEZGAHLARI 2 0 4
Talaş kaldırma yöntemlerinin esasları, Takım parça malzemelerive kesme sıvıları, Tornalama, Planyalama ve Vargelleme, Deleme, Frezeleme, Broşlama, Taşlama, Vida açma
Seçmeli Ders MAK4060 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4062 PLASTİK MALZEMELER 2 0 5
Plastik malzemeler hakkında genel bilgilendirme, polimerleşme tepkimeleri, sanayide kullanılan polimerleştirme yöntemleri, bazı termoplastik malzemelerde kristallilik ve üç boyutlu izomerlik, plastik malzemelerin şekillendirilmesi, genel amaçlı termoplastikler, mühendislik termoplastikleri ve termosetler, lastikler, plastik malzemelerin biçim değiştirmesi ve dayanımının artırılması, polimer malzemelerin sürünmeleri ve kırılmaları, plastik malzeme kullanan mühendislik tasarımları için malzeme seçimi.
Seçmeli Ders MAK4064 ÖZEL İMALAT YÖNTEMLERİ 2 0 5
Şekil verme işlemlerine giriş, Mekaniksel işlemler, Kimyasal işlemler, Elektrokimyasal işlemler, Termal işlemler , Hibrid elektrokimyasal işlemler, Hibrid termal işlemler.
Seçmeli Ders MAK4066 GÜÇ AKTARMA MEKANİĞİ 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4068 YALIN ÜRETİM 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4070 ENDÜSTRİYEL ROBOTİK 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4072 MALZEME TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4074 EKSERJİ 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4076 GAZ TURBİNLERİ 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4078 AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE YAZILIM UYGULAMALARI 2 0 5
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde kullanılan bir paket program ile değişik akış problemlerinin modellenmesi, çözülmesi ve çözümün doğruluğunun irdelenmesi.
Seçmeli Ders MAK4080 YAKIT PİLİ TEKNOLOJİLERİ 2 0 5
Yakıt pillerinin sınıflandırılması ve çalışma prensipleri. Yakıt pillerinin termodinamik analizi. Yakıt pili tasarımı ve interkonnektor akış kanallarının hesaplamaları. Tek hücre ve stak testlerinin yapılması ve hesaplama tekniklerinin öğretilmesi. Testlerde kullanılan Yakıt pili test ünitelerinin kullanımının öğretilmesi.
Seçmeli Ders MAK4082 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4084 RÜZGAR ENERJİSİ VE UYGULAMALARI 2 0 5
Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, Rüzgar enerjisinin kullanımı ve tarihi gelişimi, Rüzgar türbinleri çeşitleri, Kaynak belirleme, Potansiyel belirlemede istatistiksel yöntemleri kullanma, Rüzgar türbinlerinin temel parçaları ve aerodinamiği, Rüzgar türbinleri performans eğrileri, Türbin tasarımı, Türbin kontrolü, Türbin ve santral kurulumu ve uygulama alanları, enerji maliyet hesapları
Seçmeli Ders MAK4086 İKLİMLENDİRME 2 0 5
YOK
Seçmeli Ders MAK4088 CNC PROGRAMLAMA 2 0 5
Muhtelif geometri yapısına sahip makine parçalarının CNC torna tezgahında ve dik işleme merkezi tezgahında programlama temel mantığı ve prensipleri, CNC tezgahlarında kullanılan ISO programlama kodları ve herbir kod için örnek uygulamalar
Seçmeli Ders MAK4090 ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI 2 0 5
Seçmeli Ders MAK4092 KESTİRİMCİ BAKIM 2 0 5
Seçmeli Ders MAK4094 TERMODİNAMİK LABORATUVARI 1 1 5
Seçmeli Ders MAK4096 MEKANİK VE MAKİNE DİNAMİĞİ LABORATUVARI 1 1 5