Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1995-1996 eğitim-öğretim yılında lisans, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında ise yüksek lisans eğitim-öğretimine başlamıştır. 2008 yılında doktora programı açılmıştır. Bölümümüzde isteğe bağlı ingilizce hazırlık programı uygulanmakta olup eğitim dili Türkçedir.

Makine Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 6 Profesör, 2 Doçent, 8 Dr. Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz; Konstrüksiyon ve İmalat, Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından ulusal (TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ vs) ve uluslararası (FP6, FP7, UNIDO vs) bilimsel projeler yürütülmektedir. Ayrıca ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşları ile ortak proje çalışmaları yapılmaktadır.

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Fizik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında makine mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, mühendislik matematiği ve diferansiyel denklemler gibi mühendislik formasyon derslerine ek olarak meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta makine mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (enerji, imalat, mekanik, termodinamik vb.) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Makine Mühendisi unvanıyla mezun olurlar.

2005–2006 eğitim-öğretim yılı başında tam donanımlı modern binasına taşınan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, bilgisayar destekli derslikleri ve yeni laboratuvar cihazları ile lisans öğrencilerini, proje destekli özel amaçlı ARGE laboratuvarları ile lisansüstü öğrencilerini günümüz teknolojisine katkı sağlayacak yetkin Makine Mühendisleri olarak yetiştirmektedir.


Amaç ve Hedefler

Amaç


Ulusal ve Uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayide teknik, idari ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip, ufku geniş, makina mühendisleri yetiştirmektir.

Hedef

Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yaparak, ülke ihtiyaçlarına göre yeni bilgi üreten, bunları yayımlayarak uygulanmasına zemin hazırlayan, benzeri kurumlar arasında öncü ve dinamik bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip,  yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Makine Mühendisleri yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (%30 İngilizce) lisans programı 240  AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların MF-4 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler programa, üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan “Lisans ve Ön Lisans Kabul  Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri Bölümü” nü ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, 51245 Niğde, TÜRKİYE

Tel :+903882252148

Faks:+903882252385

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php


Program Profili


Makine Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Mekanik alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini makine mühendisliği problemlerine uygulama, Makine Mühendisliğinin farklı alanlarını anlama, Makine mühendisliğinin en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici tasarım etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Makine Mühendisliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 52 - Mühendislik

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi


Makine Mühendisliğinin Eğitim Amaçları


- Çağın gereği olan modern gelişmeleri takip edebilecek, temel alanlar,  matematik, mekanik ve termodinamikte sağlam alt yapıya sahip mühendisler yetiştirmek, 

- Bilim ve teknolojiye uygun olarak gerekli yazılım ve bilgisayar bilgisine sahip mühendisler yetiştirmek 

- Mühendislik eğitimi esnasında öğrencinin farklı kaynaklardan araştırma yaparak eğitim öğretim yapmasını sağlamak, 

- Teorik ve deneysel yöntemlerle gerçekleştirilen eğitimin sonucunda öğrencilerin uygulanabilir teknolojileri araştırma ve geliştirme yeteneğini ortaya çıkarmak, 

- Yerel ve ülke bazında ulusal bilim ve teknolojinin tanımlanmış hedeflerine uygun yönlendirme yapabilmektir. 

- Öğrencilerin tasarım ve uygulama açısından özgün fikirler geliştirme yeteneklerini desteklemektir. 

- Ortaya çıkan ilgi alanına yönelik problemlere çözümleme mantığını geliştirmektir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Eğitim Öğretim Metotları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “Program Öğrenme Çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

- Ders & Sınıf İçi Etkinlikler 

- Arazi Çalışması 

- Grup Çalışması 

- Laboratuvar 

- Okuma 

- Ödev 

- Proje Hazırlama 

- Seminer 

- Staj 

- Teknik Gezi 

- Web Tabanlı Öğrenme 

- Uygulama 

- Yerinde Uygulama 

- Mesleki Faaliyet 

- Sosyal Faaliyet 

- Tez Hazırlama 

- Alan Çalışması 

- Rapor Yazma 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Makine sanayilerinin küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkanları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler ve proje geliştirme gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız imalat, enerji sistemleri ve savunma alanlarında faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Akademik İlerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

- Ara Sınav
- Final Sınavı
- Telafi Sınavı
- Kısa Sınav
- Ödev Değerlendirme
- Rapor Sunma
- Bilgisayarla Sunum Yapma
- Tez Sunma
- Belge Sunma

Sınavlar

Öğrencilerin, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav içerir. Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Değerlendirme
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
45 iş günü (12 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Diğer Yönetmelikler İçin

ÖğretimTürü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Öğretim Elemanı Sayısı (2018): 11

Mezun Sayısı (1995-2015): 610

Öğrenci Kontenjanı (2015):  70(Örgün Öğretim)  - 70(İkinci Öğretim)

Not Değerlendirme

Başarı Notu:

Sınavlardan alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek başarı puanı belirlenir. Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan genel sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; ders ve uygulamalarda devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuar ve benzeri çalışmalardır. 

Öğrencinin yarıyıl içi başarı notunun belirlenmesinde, bu çalışmalar akademik takvimde belirlenen yarıyılın son haftasında belirli oranda ara sınav ile birlikte değerlendirilebilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40 en çok % 60 olabilir. Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları ve öğrencinin başarılı sayılması için yarıyıl içi çalışmaların uygulama şekli, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

Başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları ders başarı puanlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:

  Başarı Notları (harf ile)       Katsayılar

AA           4,00

BA           3,50

BB           3,00

CB           2,50

CC           2,00

DC           1,50

DD           1,00

FD           0,50

FF           0,00

 Başarı  Notlarından;

  1. S: Kredisiz derslerde başarılı,
  2. U: Kredisiz derslerde başarısız,
  3. P: Yıllık derslerde birinci yarıyıl sonunda başarılı,
  4. EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı,
  5. NI: Ağırlıklı ortalamaya katılmayan derslerin notu,
  6. NA: Derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara girme hakkı olmadığı için başarısız,
  7. T: Transfer edilen dersin notu  olarak tanımlanır.

Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, S ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten DC veya DD notu alan öğrenci, dersin alındığı yarıyılda ders kayıt formuna yazarak kayıt yaptırdığı tüm derslerin akademik ortalaması 2,00 ve üzerinde ise o dersi/dersleri başarmış sayılır.

T notu; Üniversitenin diğer bölümlerinden veya başka bir üniversiteden geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte/yüksekokul kurulunca kabul edilen dersler için verilir. Akademik not ortalaması hesaplarına katılmaz.

Akademik ortalama

Öğrencilerin başarı durumu; yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.

Yarıyıl akademik ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan derslerden alınması gerekenlerin ağırlıklı puanları toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı akademik ortalamasına dahil edilir.

Genel akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün derslerden aldığı başarı notları esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

Akademik ortalama hesaplanırken virgülden sonra iki basamak alınır. Virgülden sonraki üçüncü basamaktaki sayı 5 veya daha büyük olduğunda ikinci basamaktaki sayı bir arttırılır.

Yan dal, çift ana dal dersleri ile eğitim-öğretim planında yer almasına rağmen S ve T notları alınan dersler akademik ortalama hesaplamalarında dikkate alınmaz. Öğrencinin tekrar ettiği dersler varsa, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamaya dahil edilir.

Öğrenciler, eğer isterlerse, akademik ortalamalarını yükseltmek için DD, DC ve CC notlarını aldıkları dersleri tekrar alabilirler. Bu derslerden aldıkları en son not akademik ortalamaya dâhil edilir.


Son Güncelleme Tarihi:21.01.2022